Národní sportovní agentura

COVID – Sport

Výzva COVID - Sport

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

15. 6. 2020

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

15. 6. 2020

TYP VÝZVY

ALOKACE

1 mld.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

30. 9. 2020

-

Národní sportovní agentura zveřejňuje pokyny k vyúčtování a finančnímu vypořádání dotace k výzvě COVID – Sport.

Příjemce dotace je povinen vypořádat finanční vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání a to na vyhláškou předepsaném formuláři předloženém NSA nejpozději do 15. února 2021. Současně s finančním vypořádáním vztahů se státním rozpočtem musí příjemce dotace vrátit nevyčerpané finanční prostředky nejpozději do 15. února 2021 na stanovený účet NSA. Příjemce dotace je povinen předložit NSA vyúčtování poskytnuté dotace předepsaným způsobem nejpozději do 15. února 2021.

Předložení vypořádání a vyúčtování na NSA předepsaných formulářích proběhne v systému, ve kterém žadatel žádal o dotaci. Systém bude pro tyto účely otevřen nejpozději do 29.1.2021.

Originály dokumentace je příjemce povinen uchovat a předložit ke kontrole po dobu 10 let ode dne vydání Rozhodnutí.  

Příjem žádostí byl ukončen

Výzva COVID-Sport je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které byly postiženy pandemií koronaviru.

Případné další dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo
na tel.: +420 704 857 111. 

Skip to content