Národní sportovní agentura

FAQ – investiční výzvy

 |   Obecné   |  Výzva 11/2023 a Výzva 12/2023    |     Výzva 13/2023    |    Výzva 14/2023    |   

OBECNÉ 

Po podání žádosti v JDP jsme zaslali vygenerovaný pdf dokument žádosti do datové schránky NSA. V systému ISPROFIN je u žádosti stále status „P1-Žádost- čeká na doručení-podatelna“. Je to v pořádku?

Ano, je to v pořádku, pokud byla datová zpráva s vygenerovaným pdf dokumentem žádosti řádně odeslána. Tuto skutečnost si můžete zkontrolovat v dodejce datové zprávy. Název tohoto stavu nesouvisí s doručením pdf dokumentu žádosti žadatelem, ale s následným systémovým krokem, kdy dojde ke spárování žádosti v systému ISPROFIN a v systému spisové služby.

Je možné realizovat projekt „vlastními silami“, tzn. z dotace financovat pouze materiál?

Realizovat projet je možné pouze dodavatelským způsobem, realizace svépomocí není přípustná.

čl. 15. 3 a)

Musí obec jako žadatel dokládat povinnou přílohu „Úplný výpis z evidence skutečných majitelů“?

Dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů skutečné majitele mimo jiné nemají územní samosprávné celky (obce, kraje), dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace územního samosprávného celku. Pro tyto subjekty je tedy příloha „Úplný výpis z evidence skutečných majitelů“ nerelevantní.

Musí být čestné prohlášení doloženo na formuláři, který byl zveřejněn jako příloha Výzvy?

Čestné prohlášení může být doloženo i na jiném formuláři či v jiném formátu, nicméně mělo by obsahovat všechny požadované informace, které jsou uvedeny ve vzorovém formuláři. Pokud některé údaje budou v čestném prohlášení chybět, ale budou patrné z dalších zaslaných dokumentů (např. investiční záměr nebo harmonogram využití sportovního zařízení), budou považovány za doložené.

Je možné projekt spolufinancovat z dalších dotačních zdrojů státního rozpočtu či Evropské unie?

Akci nelze spolufinancovat z jiných prostředků státního rozpočtu ani z prostředků fondů EU. Vlastní spoluúčast však může být kryta z prostředků poskytnutých územním samosprávným celkem. Za předpokladu jasného oddělení lze dále pro vymezené části akce využít synergických programů financovaných ze státního rozpočtu či z prostředků fondů EU, vždy je ale nutné vlastní podíl ve výši minimálně 30 % (Výzva 11/2023, 12/2023 a 13/2023) nebo 50 % (Výzva 14/2023) celkových způsobilých výdajů uhradit z vlastních zdrojů žadatele, případně z rozpočtu obce či kraje. Například u akce s celkovými výdajů 15 mil. Kč mohou být podány 2 samostatné žádosti o dotaci: jedna do Výzvy NSA 12/2023 s CZV 10 mil. Kč (dotace 70 % = 7 mil. Kč) a druhá např. na energetické úspory ze SFŽP s CZV 5 mil. Kč (dotace 70 % = 3,5 mil. Kč). K žádosti podané do Výzvy 12/2023 musí žadatel uhradit výhradně z vlastních zdrojů, případně z rozpočtu ÚSC vlastní podíl na spolufinancování ve výši min. 30 %, tj. 3 mil. Kč. To znamená, že dotaci získanou z jiného dotačního zdroje nelze považovat za vlastní podíl žadatele.

Jaké jsou podmínky povinné publicity?

V rámci realizace podpořené investiční akce je žadatel povinen po dobu 10 let od data ukončení realizace akce informovat veřejnost o podpoře Národní sportovní agentury uvedením loga Národní sportovní agentury a textu v minimálním rozsahu: „Projekt „název“ byl spolufinancován v roce „rok“ z prostředků Národní sportovní agentury“. Informační cedule/tabule o min. velikosti formátu A3 s požadovaným textem musí být umístěna na viditelných místech u vstupu do sportovního zařízení. Informaci o poskytnutí podpory je žadatel povinen uvést i na internetových stránkách žadatele minimálně ve formě zprávy/novinky/aktuality.

U pořízení dlouhodobého hmotného investičního majetku, kde je technicky a prostorově nemožné umístit s logem Národní sportovní agentury i příslušný text o poskytnuté podpoře na ceduli/tabuli v požadovaném rozměru, je možné po domluvě s Národní sportovní agenturou použít pouze nálepku s logem NSA.

U pořízení dlouhodobého nehmotného investičního majetku je žadatel uvést informaci o poskytnutí podpory na svých internetových stránkách.

Grafická úprava a pokyny k užívání loga jsou umístěny na webových stránkách NSA https://nsa.gov.cz/corporate-identity-nsa/.

 

Jak vnímat pojem okamžik vzniku výdaje?

Výdaje jsou spojeny s pohybem peněz a představují odliv peněžních prostředků (v hotovosti nebo z bankovního účtu). Okamžikem vzniku výdaje je datum úhrady (např. zaplacení vystavené faktury). V investičních výzvách NSA jsou způsobilé výdaje vzniklé po podání žádosti, tedy úhrady, které žadatel provedl po podání žádosti.

Chtěla jsem se informovat zda pro zadávací řízení jsou ze strany Národní sportovní agentury  nějaké konkrétní požadavky nebo pravidla?

Národní sportovní agentura nestanovuje žádná vlastní pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Pro nakládání s veřejnými prostředky/dotacemi je nutné dodržovat zákonná pravidla stanovená zákonem o zadávání veřejných zakázek. Doporučujeme využívat metodiku Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže viz https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky.html nebo ministerstvy např. https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Metodika_2016_Metodicky-pokyn-CHJ-c-3.pdf.

Projektovou dokumentaci a následně stavební povolení však zajišťoval spolek. Je možné, aby o dotaci požádala obec a předložila projektovou dokumentaci, kterou má zpracovanou spolek a stavební povolení, které bylo vydáno tomuto spolku?

Ano, je to možné. Stavební povolení může být vystavené na spolek, ale nic nebrání obci, aby se stala fakticky stavebníkem a tím naplnila třetí definici stavebníka podle § 2 odst.2 psím. c) stavebního zákona: „stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby“. To znamená, že obec se stává stavebníkem v okamžiku, kdy se podle stavebního povolení začne chovat (rozuměj stavět).

Pokud je žadatelem obec

Ve Výzvě se píše, že oprávněný žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací. Platí to i pro obec/město/městskou část/kraj/příspěvkovou organizaci města?

Odpověď

Co se týká zápisu do Rejstříku sportu, musí oprávněný žadatel splnit následující podmínku: „Žadatel je zapsán v Rejstříku sportu a eviduje v něm sportovní zařízení, jež je předmětem investičního záměru, a to i v případě, že se jedná o novou výstavbu sportovního zařízení.“  Tato podmínka je dána zákonem č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, konkrétně ji naleznete v § 3e zákona. Pokud bude žadatelem o podporu obec, musí být v Rejstříku sportu zapsána i tato obec. Registraci je třeba provést přímo na stránkách Rejstříku sportu viz https://www.rejstriksportu.cz/dashboard. Návod naleznete pod odkazem https://rejstriksportu.cz/public/RSNSA_UD_WEB.pdf. Obec zapisuje základní identifikační údaje, statutární orgán a sportovní zařízení. Sportovní zařízení může do Rejstříku sportu zaregistrovat i spolek (SK/TJ) či jiný subjekt za předpokladu, že je sám v Rejstříku zaregistrován. V tom případě už obec tuto povinnost nemá. Sportovní zařízení by mělo být zapsáno v rejstříku sportu pouze jednou.

Chtěl bych se informovat o možnosti čerpání investiční dotace (viz předmět emailu) na projekt hřiště pro náš sportovní klub. Přílohou posílám vizualizaci sportoviště. Je možné v rámci této výzvy žádat o podporu?
 
NSA nemůže posuzovat projekty žadatelů a definovat kam jednotlivé projekty zařadit, neboť naší povinností jako správního úřadu a poskytovatele investičních dotací je přistupovat ke všem žadatelům stejně, a především před zahájením dotačního procesu, tj. hodnocení jednotlivých žádostí v rámci dotačního procesu jakýmkoliv způsobem provádět posuzování jednotlivých projektů, a tím dávat vyjádření správního úřadu a zavázat správní úřad ještě před zahájením správního procesu. NSA Vám může pouze vysvětlit či vyložit jednotlivé podmínky definované ve výzvě či výzvách, ale nic víc.

Dobrý den, na webu Národní sportovní agentury uvádíte, že v rámci výzvy X/20XX již běží příjem žádostí. Pokud se ale přihlasím do Rejstříku sportu, kde máme v rámci odrážky Sportovní zařízení uvedeno několik sportovišť v nájmu i v našem vlastnictví způsobilých pro poskytnutí dotace, tak se při prokliku na tlačítko “Podání/aktualizace žádosti o dotaci” zobrazí hláška: CHYBA Nebyla nalezena žádná aktivní výzva. Pokud vstoupím přímo na Jednotný dotační portál (JDP), tak ani zde se nedá žádost podat. Byť zde žádost svítí jako aktivní, funkční je jen proklik na písemný obsah výzvy.
 
Žádosti ve Výzvě X/20XX včetně požadovaných příloh se podávají přímo prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí (dále jen „JDP“) na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf . Do JDP je nutné se zaregistrovat a následně přihlásit, a to pomocí emailové adresy žadatele, tzn. pokud jste nikdy nepodávali žádost o investiční dotaci přímo přes JDP, tak se tam musíte zaregistrovat a teprve poté přihlásit.
Nelze tak tedy učinit prostřednictvím přihlášení přes Rejstřík sportu, jak jste také prozatím zkoušeli. Nejprve je potřeba se z Rejstříku sportu odhlásit, protože většina internetových prohlížečů si přihlášení zapamatuje, a automaticky Vás znovu přihlásí do JDP prostřednictvím Rejstříku sportu. Po přihlášení do JDP je třeba zvolit z horního menu záložku Žádosti a pak následně využít zeleného tlačítka Vytvořit novou žádost. Pak už jen stačí vybrat poskytovatele (Národní sportovní agentura) a příslušnou výzvu.

Editace a odeslání žádosti v JDP
Dobrý den, nejde mi vyplnit/editovat/odeslat žádost. Co mám dělat?
 
Žádosti v investičních výzvách Národní sportovní agentury včetně požadovaných příloh se podávají a upravují přímo prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí (dále jen „JDP“) na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Nelze tak tedy učinit prostřednictvím přihlášení přes Rejstřík sportu, jak jste asi nyní zkoušel. Nejprve je potřeba se z Rejstříku sportu odhlásit, protože většina internetových prohlížečů si přihlášení zapamatuje, a automaticky Vás znovu přihlásí do JDP prostřednictvím Rejstříku sportu. Po přihlášení do JDP je třeba zvolit z horního menu záložku Žádosti, kde naleznete svou žádost v rozpracované podobě a pomocí zeleného tlačítka Opravit můžete pokračovat ve vyplnění žádosti. Poté by Vám měla jít vyplnit všechna pole.

Nevíte prosím, zda v případě plánovaných výzev NSA bude možné na opravu tenisových kurtů čerpat dotaci?
 
Účelem/předmětem výzev NSA je rozvoj sportovní infastruktury v ČR a to i prostřednictvím technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí. Pokud je tedy plánovaná rekonstrukce tenisového kurtu skutečně technickým zhodnocením (modernizace/rekonstrukce), a ne jen pouhou opravou (výměna původního za nové při zachování funkčnosti nebo uvedení do původního stavu – obnova povrchu sportovních ploch nebo jejich části beze změny povrchu nebo velikosti plochy bez technického zhodnocení), jedná se o investiční akce spadající do investičních výzev NSA.

Výzva 11/2023 a Výzva 12/2023 

čl. 1.6

Může být ve Výzvách Regiony 2023 předmětem podpory výstavba nebo technické zhodnocení sportovního zařízení, které je uvedeno ve výzvě Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023, ale nesplňuje závazné standardy a parametry dle přílohy č. 5 Výzvy?

Výzvy Regiony 2023 a Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023 jsou navzájem opozitní, tzn., že pokud předmětné sportovní zařízení splní nejpozději po ukončení realizace projektu všechny standardy a parametry a zároveň dosáhne minimální výše dotace stanovenou ve výzvě 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023, měla by být žádost podána do této Výzvy. Naopak, pokud předmětné sportovní zařízení nesplní byť jen jediný z požadovaných standardů a parametrů, nebo nedosáhne minimální výše dotace, jedná se o projekt relevantní pro některou z výzev Regiony 2023.

čl. 3.4 e)

Je možné podpořit projekt zaměřený na výstavbu sportovního zařízení, které bude sloužit místním sportovním klubům a tělovýchovným jednotám v odpoledních hodinách a v dopoledních hodinách v tomto zařízení bude probíhat výuka tělesné výchovy žáků základní školy?

Ano, je to možné. Dle čl. 3.4., písm. e) Výzvy 11/2023 nebo 12/2023 předmětem podpory nemohou být školní hřiště, tělocvičny a obdobná zařízení, která se nacházejí nebo by se měly nacházet ve školní budově či areálu školy (technické zhodnocení školního areálu či školní budovy, školního sportovního zařízení), a zároveň která budou sloužit výhradně pro výuku školní tělesné výchovy. Tzn., že pokud plánovaný projekt bude kromě výuky tělesné výchovy sloužit rovněž ke sportovní činnosti sportovním klubům, jedná se o projekt relevantní pro Výzvy 11/2023 nebo 12/2023, samozřejmě za předpokladu, že splní zbývající podmínky stanovené Výzvou.

Co je možné považovat za hlavní účel projektu?

Hlavním účelem projektu musí být vždy výstavba nebo technické zhodnocení sportovního zařízení ve smyslu plochy či prostoru, který přímo slouží k provozování organizované sportovní činnosti (např. tělocvična, hřiště, atletická dráha, lezecká stěna, kurt, bazén atd.) a nebo vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.
Hlavním účelem naopak nemůže být pořízení dlouhodobého movitého majetku, výstavba či technické zhodnocení zázemí sportoviště ani výdaje nezbytné k udržení provozuschopnosti sportovního zařízení (např. oplocení nebo osvětlení areálu, výdaje na snížení energetické náročnosti provozu).

Výzva 13/2023 

Co je možné považovat za hlavní účel projektu?

Hlavním účelem projektu musí být vždy výstavba nebo technické zhodnocení sportovního zařízení vyjmenovanéch v čl. 3.1. Výzvy a to ve smyslu plochy či prostoru, který přímo slouží k provozování organizované sportovní činnosti (např. stadión, hala, bazén atd.).
Hlavním účelem naopak nemůže být pořízení dlouhodobého movitého majetku, výstavba či technické zhodnocení zázemí sportoviště, výdaje nezbytné k udržení provozuschopnosti sportovního zařízení (např. oplocení nebo osvětlení areálu, výdaje na snížení energetické náročnosti provozu) ani výdaje na odpočinkové zóny, rozcvičovací či jiné tréninkové plochy v rámci areálu, gastro-zóna jako součást zázemí, kanceláře využívané provozovatelem sportovního zařízení, příp. další prostory související s plnohodnotným využitím sportovního zařízení.

čl. 2.2 Příloha č. 5

Plánujeme výstavbu sportovní haly pro míčové sporty. Projekt splňuje standardy a parametry dle přílohy č. 5 Výzvy 13/2023, ale šatny budou umístěny v sousední budově. Dle čl. 2.2. se sportovním zařízením pro potřeby této Výzvy rozumí sportovní zařízení dle § 2 odst. 6 zákona č. 105/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“), tj. objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu, které je po realizaci akce provozuschopné a pro provozování sportu využívané. Je možné s ohledem na definici sportovního zařízení jako souboru budov považovat plánovaný projekt jako relevantní v rámci Výzvy 13/2023.

 

Definici sportovního zařízení uvedenou v čl. 2.2. Výzvy 13/2023 je nutno chápat jako obecnou. V čl. 3.1 Výzvy je dále uveden výčet konkrétních sportovních zařízení, která mohou být v rámci Výzvy podpořena a dále v čl. 3.2 Výzvy je uveden odkaz na přílohu č. 5 Výzvy, která obsahuje standardy a parametry, které musí jednotlivá sportovní zařízení splnit. V konkrétním případě výstavby haly pro míčové sporty by musela hala jako samostatná stavba splňovat všechny požadované standardy a parametry, jinak řečena obsahovat všechny vyjmenované místnosti/prostory s definovanými rozměry. Nahrazení chybějících místností/prostor místnostmi/prostorami v rámci jiné budovy není možné.

Výzva 14/2023 

Skip to content