Národní sportovní agentura

Osnova popisu postupů, které povinný subjekt dodržuje

Popis postupu, který musí NSA dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat dle § 5 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 písm. b) Zákona č. 106/1999 Sb. a dle Vyhlášky .č 442/2006 Sb. (přílohy č. 2).

Osnova popisu postupů, které povinný subjekt dodržuje

  1. Povinný subjekt zveřejňuje popisy postupů podle osnovy uvedené v příloze č. 2 Vyhlášky č. 442/2006. Popisy postupů zveřejňuje v pořadí, s číslem a uvozovacím textem podle přílohy č. 2.
  2. Popis postupu podle přílohy č. 2 zveřejňuje povinný subjekt tak, aby jej bylo možno zobrazit v rozsahu:
  • základních informací, které tvoří položky č. 3 až 8, 10 až 16, 28 a 29 osnovy popisu postupu
  • rozšířených informací, které tvoří základní informace podle písmene a) a položky č. 9, 17, 19, 20, 23 a 24 osnovy popisu postupu
  • úplných informací a aby bylo možné tyto jednotlivé celky informací zobrazit samostatně
Číslo a
uvozovací text
Obsah položkyZařazení informace
1) Identifikační čísloOznačení postupu, který povinný subjekt dodržuje při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů.Uvádí se jedinečná identifikace stanovená správcem veřejného informačního systému obsahujícího návody na řešení životních situací.úplná
2) KódKód životní situace podle číselníku+). Uvádí se kód stanovený správcem veřejného informačního systému obsahujícího návody na řešení životních situací.úplná
3) Pojmenování (název) životní situace.Uvede se jako nadpis.základní,uvádí se vždy
4) Základní informace k životní situaci.Uvede se jako popisná textová informace.základní,uvádí se vždy
5) Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)Kdo je oprávněn podat žádost, iniciovat jednání apod. (dále jen „žadatel“) a jaké musí splňovat základní podmínky (např. plnoletost, jiné právním předpisem dané podmínky).základní,uvádí se vždy
6) Jaké jsou podmínky a postup pro  řešení životní situaceDalší podmínky a požadavky, které musí být splněny, aby mohlo být dosaženo výsledku (např. příjem nižší než určitý násobek životního minima), a postup pro řešení životní situace.základní,uvádí se vždy
7) Jakým způsobem zahájit řešení životní situaceZpůsob, jakým je možno iniciovat řešení životní situace,
zahájit řízení, podat žádost apod. (je-li nutná osobní návštěva, používá-li se listinná nebo elektronická podoba žádosti apod.).
základní,uvádí se vždy
8) Na které instituci životní situaci řešitNázev instituce (orgánu veřejné správy či jiného subjektu), která záležitosti spojené s řešením životní situace vyřizuje.základní,uvádí se vždy
9) Kde, s kým a kdy životní situaci řešitKonkrétní organizační útvar (případně konkrétní pracovník) a kde (na jaké adrese, případně patro, číslo místnosti, úřední hodiny, telefonní číslo apod.) záležitosti
související s řešením životní situace vyřizuje.
základní,uvádí se vždy
10) Jaké doklady je nutné mít s sebouPotřebné doklady a další podklady požadované po žadateli pro řešení životní situace.základní,uvádí se vždy
11) Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispoziciFormuláře používané při řešení životní situace požadované právním nebo doporučené interním předpisem. Uvede se označení předpisu, název formuláře, místo, kde jej lze získat, a způsob, jak jej získat. Je-li k dispozici elektronická podoba nebo přímo aplikace pro elektronické podání formuláře, uvede se na ně odkaz (u formuláře se umožní jeho stažení).základní,uvádí se vždy
12) Jaké jsou poplatky a jak je lze uhraditSprávní a jiné poplatky. Uvede se výše poplatků, způsob placení (hotově, kolek, poštovní poukaz-složenka, jiný způsob), zda se platí předem, a další související informace.základní,uvádí se vždy
13) Jaké jsou lhůty pro vyřízeníLhůty a termíny. Uvedou se lhůty a termíny závazné jak pro žadatele, tak pro povinný subjekt nebo jinou instituci, která záležitosti související s řešením životní situace vyřizuje.základní,uvádí se vždy
14) Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situaceDalší dotčení účastníci řešení životní situace. Uvedou se další dotčení účastníci, jejichž zájmy budou muset být při řešení životní situace zohledněny. Uvádí se, pokud je známo.základní
15) Jaké další činnosti jsou po žadateli požadoványPopis dalších činností požadovaných po žadateli (např. organizační opatření a omezení, možnosti objednání nebo pořadník). Uvádí se, pokud takové činnosti jsou požadovány.základní
16) Elektronická služba, kterou lze využítNázev funkční elektronické služby, která umožňuje řešení životní situace. Uvádí se hypertextovým odkazem, pokud taková služba existuje.základní,uvádí se vždy
17) Podle kterého právního předpisu se postupujeČíslo a název příslušného právního předpisu (předpisy vydávané ve Sbírce zákonů a v Úředním věstníku Evropské unie) a úplné označení příslušného ustanovení. Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace a pokud je to možné s hypertextovými odkazy na internetové stránky, kde je text aktuálního znění příslušných ustanovení právních předpisů již zveřejněn.rozšířená,uvádí se vždy
18) Jaké jsou související předpisyOznačení souvisejících předpisů. Uvede se úplný název, číslo, druh právního nebo jiného souvisejícího předpisu, kde je předpis publikován, dále úplné označení příslušného ustanovení, pokud je to vzhledem k rozsahu možné. Uvádějí se související předpisy, jejichž místní působnost je omezena jen na určité území, např. obecně závazné vyhlášky a nařízení obce a kraje, usnesení příslušných orgánů (rady, zastupitelstva) apod. Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace a pokud je to možné s hypertextovými odkazy na internetové stránky, kde je text aktuálního znění příslušných ustanovení souvisejících předpisů již zveřejněn.úplná
19) Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňujíMísto, lhůta a způsob pro podání opravného prostředku
(např. odvolání), a všechny s ním související požadavky
kladené na toho, kdo opravný prostředek podává, včetně názvu příslušného formuláře, způsobu a místa, kde jej lze získat.
rozšířená,uvádí se vždy
20) Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnostíSankce, které mohou být uplatněny vůči fyzické osobě (podnikající fyzické nebo právnické osobě) nebo orgánu
veřejné správy při nedodržení předepsaných povinností, postupů, podmínek apod.
rozšířená,uvádí se vždy
21) Nejčastější dotazyVybrané otázky, související s životní situací, a stručné odpovědi na ně.úplná
22) Další informaceSouvisející informace umožňující se seznámit
a) se širším kontextem životní situace, s běžnými lhůtami vyřízení apod.,
b) odkud jsou čerpány potřebné finanční zdroje atd. Uvádí se zpravidla jako doprovodná informace nebo hypertextovým odkazem.
úplná
23) Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné forměJiné informační zdroje, komunikační formy. Uvede se, kde a za jakých podmínek jsou k dispozici. Uvedené informační zdroje mohou obsahovat jak informace obsažené ve struktuře dle této přílohy, tak i další rozšířené či zpřesňující informace o popisovaném postupu. Uvádějí se zpravidla jako doprovodné informace nebo hypertextovými odkazy.rozšířená
24) Související životní situace a návody, jak je řešitŽivotní situace související s danou životní situací (postupy při jejich řešení) a další související odkazy (např. na právní předpisy). Uvádějí se zpravidla jako doprovodné informace nebo hypertextovými odkazy.rozšířená
25) Za správnost popisu odpovídá útvarOznačení útvaru odpovědného správce popsaného
řešení životní situace. Uvádí se identifikace pracoviště (orgánu, organizačního útvaru, případně funkce)
úplná,uvádí se vždy
26) Kontaktní osobaJméno osoby – odpovědného správce popsaného řešení životní situace.úplná
27) Popis je zpracován podle právního stavu ke dniDatum, od kterého popis řešení životní situace platí.úplná,uvádí se vždy
28) Popis byl naposledy aktualizovánDatum poslední aktualizace nebo verifikace správnosti popisu řešení životní situace.základní,uvádí se vždy
29) Datum konce platnosti popisuDatum konce platnosti popisu řešení životní situace. Uvádí se, pokud je stanoveno. Pokud datum konce platnosti není stanoveno, uvede se „Nestanoveno“. Datum se uvádí, pokud je předem známa změna pravidel od určitého budoucího data, např. pokud vstoupí v platnost nový právní předpis, upravující řešení životní situace.základní,uvádí se vždy
30) Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situacePřípadná upřesnění a poznámky, především pro zaměstnance orgánů veřejné správy, kterým mohou pomoci při orientaci v životní situaci žadatele.úplná

 

Skip to content