Národní sportovní agentura

Podávání oznámení o porušení práva Unie

Pro příjem oznámení podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie je jako příslušná osoba určen interní auditor a prošetřovatel Národní sportovní agentury.

e-mail: oznameni@agenturasport.cz

adresa: Národní sportovní agentura, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

oznámení lze učinit:

  • písemně – zasláním cestou držitele poštovní licence na shora uvedenou adresu (obálka musí být označena „Oznámení porušení práva EU – neotvírat“);
  • vhozením do zvláštní k tomu určené a označené schránky umístněné ve vestibulu budovy v sídle Národní sportovní agentury (není snímána bezpečnostní kamerou);
  • prostřednictvím k tomu určeného formuláře na webových stránkách Národní sportovní agentury;
  • ústně – telefonicky na uvedeném čísle příslušného zaměstnance a v případě jeho nedostupnosti na telefonním čísle asistentky předsedy NSA, nebo po předchozí domluvě v přiměřeném termínu osobně u příslušného zaměstnance Národní sportovní agentury.

Všechny potřebné informace týkající se podávání oznámení, tj. co lze oznamovat a co oznamovat nelze, způsob zajištění Vaší ochrany a postup při vyřizování Vašeho oznámení jsou podrobně popsány v připojeném dokumentu „Informace pro oznamovatele“.

Oznámení lze učinit také cestou oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Skip to content