Národní sportovní agentura

ERASMUS +

Předkládáme výzvu Evropské unie představující možnosti financování projektů sportovní spolupráce v rámci programu ERASMUS +

ERASMUS+ je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, odborné přípravy a v oblasti sportu a mládeže pro období let 2021 až 2027.

ERASMUS+ Sport Programme, který je součástí programu Erasmus+, je hlavním pilířem finanční podpory sportu ze strany EU, financuje partnerství a výměnu mezi sportovními organizacemi, neziskovými organizacemi a výzkumníky. Erasmus+ Sport se prioritně zaměřuje na financování sportu na občanské úrovni. Program Erasmus+ Sport je prováděn prostřednictvím otevřených výzev k předkládání návrhů, které jsou zveřejňovány prostřednictvím příslušných stránek s výzvami. Více informací o možnostech financování naleznete na webové stránce Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_cs.

Pro rok 2021 jsou projekty ERASMUS+ v oblasti sportu rozděleny do tří oblastí: 1. Kooperativní partnerství 2. Partnerství malého rozsahu 3. Neziskové sportovní akce.

Otevřené výzvy pro všechny tři typy projektů jsou již zveřejněny na webu Evropské komise (viz níže).

Kooperativní partnerství

 • Datum publikace: 20. května 2021
 • Datum ukončení přijetí návrhů: 17. června 2021 do 17:00
 • Celkový rozpočet: 30,6 milionů euro
 • Rozpočet akce: 120 000 euro, 250 000 euro nebo 400 000 euro
 • Bude vybráno 108 projektů
 • Zveřejnění vybraných projektů: prosinec 2021
 • Otevřená výzva pro zasílání projektů: Funding & tenders (europa.eu)

Tato akce umožňuje zúčastněným organizacím získat zkušenosti s mezinárodní spoluprací a posílit jejich kapacity, ale také produkovat vysoce kvalitní inovativní výstupy. Primárním cílem kooperativních partnerství je umožnit organizacím zvyšovat kvalitu a relevanci jejich činností, rozvíjet a posilovat jejich sítě partnerů, zvyšovat jejich schopnost spolupracovat na nadnárodní úrovni, posilovat internacionalizaci jejich činností prostřednictvím výměny či rozvoje nových postupů a metod, jakožto i sdílení a konfrontace nových nápadů.

V rámci partnerství vznikají a probíhají společné akce na podporu sportovních a fyzických aktivit. Tato partnerství rovněž řeší hrozby pro integritu sportu (doping nebo manipulace s výsledky zápasů), podporují dvojí kariéru sportovců a řádnou správu věcí veřejných a prosazují toleranci a sociální začlenění.

Partnerství malého rozsahu

 • Datum publikace: 20. dubna 2021
 • Datum ukončení přijetí návrhů: 17. června 2021 do 17:00
 • Rozpočet: 7 milionů euro 
 • Rozpočet akce: 30 000 euro nebo 60 000 euro
 • Bude vybráno: 152 projektů
 • Zveřejnění vybraných projektů: prosinec 2021
 • Otevřená výzva pro zasílání projektů: Funding & tenders (europa.eu)

Tato akce umožňuje zúčastněným organizacím získat zkušenosti s mezinárodní spoluprací a posílit jejich kapacity. Partnerství malého rozsahu mají za cíl zpřístupnit program malým subjektům a jednotlivcům, pro které jsou oblasti školního vzdělávání, vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání, mládeže a sportu obtížně dostupné.

Cílem partnerství v oblasti sportu je podporovat sportovní a fyzické aktivity prostřednictvím inovativních postupů, jakož i vytvářet a rozvíjet nadnárodní sítě v oblasti sportu.

Neziskové evropské sportovní akce 

 • Datum publikace: 20. dubna 2021
 • Datum ukončení přijetí návrhů: 17. června 2021 do 17:00
 • Rozpočet: 4 miliony euro
 • Rozpočet akce: Celoevropské akce – 450 000 euro, Evropské místní akce – 200 000 euro nebo 300 000 euro 
 • Bude vybráno: 14 projektů
 • Zveřejnění vybraných projektů: prosinec 2021
 • Otevřená výzva pro zasílání projektů: Funding & tenders (europa.eu)

Cílem neziskových evropských sportovních akcí je zvýšit účast na sportovních a fyzických aktivitách a na dobrovolné činnosti. 

Akce má také zvýšit povědomí o úloze sportu při podpoře sociálního začleňování, rovných příležitostí, dobrého zdravotního stavu a přispívat k realizaci Evropského týdne sportu.

Skip to content