Národní sportovní agentura

GDPR

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Národní sportovní Agentura poskytuje veřejnosti tímto způsobem informace o tom, jakým způsobem zpracovává osobní údaje subjektů údajů(fyzických osob) a dále také informace o právech subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. 

SPRÁVCE ÚDAJŮ  

Správcem osobních údajů je Národní sportovní Agentura (dále jen „Agentura“) jako ústřední orgán státní správy.  Agentura jako správce osobních údajů určuje účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů, dále pak provádí zpracování a odpovídá za jeho procesy.  

V případě potřeby dalších podrobnějších informací o zpracování osobních údajů mohou subjekty údajů kontaktovat Agenturu níže uvedenými způsoby:   

  • e-mailem:  dpo@nsa.gov.cz
  • datovou schránkou: vnadiz2
  • poštou na adresu: Národní sportovní agentura, Českomoravská 2420/15, 190 00, Praha 9 
  • osobním podáním prostřednictvím podatelny Národní sportovní agentury na adrese: Českomoravská 2420/15, Praha 9. 

Pověřencem Agentury je Mgr. Michal Strnad a je možné ho kontaktovat prostřednictvím některého z výše uvedených způsobů. 

Agentura upozorňuje na to, že u každého žadatele je oprávněna ověřit jeho totožnost, protože informace nemůžeme poskytnout nikomu jinému než subjektu údajů. Zároveň také Agentura upozorňuje,  že požadované údaje pošle doporučeně do vlastních rukou na adresu Vašeho bydliště uvedenou v žádosti, nebo do Vaší datové schránky.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Agentura při zpracování osobních údajů respektuje právo na jejich ochranu, při dodržení níže uvedených zásad: 

  • zpracovává osobní údaje způsobem, který je v souladu s příslušnou legislativou a je transparentní,
  • shromažďuje osobní údaje pouze na základě určitých, výslovně vyjádřených a legitimních účelů a osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný, 
  • zpracovává osobní údaje v přiměřeném rozsahu, který je relevantní a nezbytný pro dosažení stanovených účelů, 
  • přijímá taková opatření, která umožňují zpracovávat výhradně přesné osobní údaje, které jsou v případně potřeby aktualizovány, 
  • uchovává osobní údaje pouze po takovou dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, 
  • zajišťuje zabezpečení zpracovávaných osobních údajů, zejména před neoprávněným, nebo protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením, případně poškozením. 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE AGENTURA ZPRACOVÁVÁ 

Agentura zpracovává osobní údaje, které související s výkonem jí spravovaných agend. S ohledem na příslušnou legislativu může jít o některé z následujících údajů, případně jejich kombinace, nebo soubory:  

  • identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum a místo narození, číslo průkazu totožnosti, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, osobní číslo, IP adresa, číslo a platnost oprávnění k pobytu, počátek/ukončení pobytu. 
  • popisné údaje: vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, obrazový záznam z kamerového systému, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, mzda, číslo cestovního dokladu, bankovní spojení. 
  • zvláštní kategorie údajů: např. zdravotní stav zaměstnanců

KOHO OSOBNÍ ÚDAJE AGENTURA ZPRACOVÁVÁ 

Agentura zpracovává zejména osobní údaje od: 

  • účastníků řízení, stěžovatelů, žadatelů o informace a jiných osob, které se na něj obrátí nebo se kterými jedná, 
  • zaměstnanců (včetně bývalých), příp. jejich rodinných příslušníků, uchazečů o zaměstnání a členů poradních orgánů, 
  • subjektů údajů, se kterými uzavírá smluvní vztahy, a kontaktních osob smluvních stran; 
  • fyzických osob v majetkoprávních vztazích se státem; 
  • fyzických osob vstupujících do prostor Agentury.

ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje Agentura získává přímo od subjektů údajů, případně od jiných osob,  z veřejně dostupných zdrojů, nebo z informačních systémů veřejné správy (např. IS Registr obyvatel v souladu se zák. č. 111/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

KJAKÝM ÚČELŮM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY 

Agentura zpracovává osobní údaje: 

  • pro splnění svých povinností vyplývajících z legislativy (např. zákon o podpoře sportu),
  • pro úkoly ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (např. vyřizování dotazů, stížností a jiných podání veřejnosti), 
  • pro uzavírání a plnění smluvních vztahů, 
  • pro účely svých oprávněných zájmů (zejména ochrana majetku s nímž má právo Agentura hospodařit), 
  • na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

KOMU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY

V případech vyplývajících ze zákona je Agentuře uložena povinnost poskytovat osobní údaje jiným správcům osobních údajů.

Jedná se zejména o : 

  • poskytování osobních údajů orgánům činným v trestním řízení, 
  • poskytování osobních údajů jiným orgánům státní správy při plnění zákonných povinností, 
  • poskytování osobních údajů jiným členským státům Evropské unie nebo mezinárodním organizacím, pokud to vyplývá z předpisů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo jiných mezinárodních závazků. 

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Agentura zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech Agentury.  

Za účelem komplexního zabezpečení osobních údajů Agentura přijímá odpovídající opatření a to zejména taková,, aby nemohlo dojít k neoprávněnému či protiprávnímu zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození osobních údajů. 

Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, které jsou přijímány k jejich ochraně. 

Se zpracovateli Agentura uzavírá písemnou smlouvu. Využívá přitom pouze takové zpracovatele, kteří garantují záruky pro ochranu osobních údajů při jejich zpracování. 

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Agentura uchovává osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, stanovenou příslušnou legislativou, nebo je doba jejich uložení definována spisovým a skartačním plánem Agentury. 

V ostatních případech jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel zpracování. 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat od Agentury přístup k osobním údajům, které se týkají jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování.  Dále má subjekt právo vznést námitku proti zpracování a uplatnit právo na přenositelnost údajů. 

V případě, že je zpracování založeno na souhlasu nebo výslovném souhlasu, je subjekt údajů oprávněn kdykoliv souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Subjekt údajů je také oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
e-mail: posta@uoou.cz,
ID datové schránky: qkbaa2n

Skip to content