Národní sportovní agentura

Pilotní projekty a přípravné akce pro rok 2021 v oblasti sportu

Předkládáme výzvu Evropské unie představující možnosti financování sportovních aktivit v rámci Pilotních projektů a přípravných akcí pro rok 2021 v oblasti sportu. 

Pilotní projekty a přípravné akce v oblasti sportu (Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of sport) představuje, vedle programu Erasmus+ Sport, významnou variantu pro financování sportu ze zdrojů rozpočtů EU. Výzvy k pilotním projektům a přípravným akcím jsou rozhodovány ročně Evropským parlamentem a spravovány Evropskou komisí. Jejich trvání je omezeno dvěma lety. Funkcí těchto projektů a akcí je zejména příprava budoucích aktivit EU v oblasti sportu prostřednictvím testování vhodných sítí, komunit, organizací a dobrých praktik v různých oblastech. Pilotní projekty a přípravné akce jsou prováděny prostřednictvím otevřených výzev k předkládání návrhů, které jsou zveřejňovány prostřednictvím stránek Evropské komise s výzvami na sportovní projekty, o kterých bude informováno na webových stránkách NSA.

Prostřednictvím Pilotních projektů a přípravných akcí bylo v minulosti financováno mnoho inspirativních sportovních aktivit, které napomohly k silnějšímu využití sportu jako nástroje proti radikalizaci, pro podporu integrace a sociální inkluze migrantů, nebo podpoře evropských hodnot na obecné úrovni. Tyto projekty a akce navíc napomáhají k nabývání odborných znalostí a nových zkušeností organizátorů sportovních akcí, či zvládání mobility zaměstnanců ve sportu uvnitř a vně hranic EU. Za období 2016 až 2019 bylo realizováno 109 sportovních pilotních projektů a přípravných akcí s celkovým rozpočtem 12,5 milionu Euro. Pilotní projekty a přípravné akce hrají nezastupitelnou roli při plánování dlouholetého programu Erasmus+ Sport v následujících obdobích. Pilotní projekty a přípravné akce přinášejí možnosti organizátorům prostřednictvím financování jejich aktivit a zároveň představují reciproční zdroj informací a podnětů Evropské komisi při přípravě budoucích aktivit EU.

Příklady pilotních projektů a přípravných akcí v období 2016 až 2019 najdete zde: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6b6f6891-8507-11ea-bf12-01aa75ed71a1/language-en

Výzva: Pilotní projekty a přípravné akce v oblasti sportu 2021:

Pro rok 2021 jsou pilotní projekty a přípravné akce EU rozděleny do tří priorit: 1. Sport jako nástroj pro integraci a začleňování uprchlíků. 2.  Místní sportovní programy a inovace v oblasti infrastruktury 3. Budování kapacit ke zlepšení boje s dopingem ve sportu v Evropě.

Otevřené výzvy pro všechny tři priority pilotních projektů a plánovaných akcí jsou již zveřejněny na webu Evropské komise (viz níže).

Sport jako nástroj pro integraci a začleňování uprchlíků

 • Datum publikace: 4. května 2021
 • Datum ukončení přijetí návrhů: 16. června 2021
 • Rozpočet: 2 miliony euro
 • Bude vybráno cca 7 projektů
 • Zveřejnění vybraných projektů: listopad 2021
 • Otevřená výzva pro zasílání projektů: Funding & tenders (europa.eu)

Popis: Potenciál sportu jako nástroje pro sociální inkluzi byl do současnosti velmi dobře zdokumentován. V mnoha členských státech EU jsou čím dál více využívány příležitosti, které sportovní projekty nabízejí na podporu sociálního začlenění uprchlíků v hostitelských komunitách. Jelikož sport je jedním z nástrojů, které by mohly být použity pro správnou integraci uprchlíků, mohou zejména místní sportovní projekty hrát větší roli při snaze usnadnit integraci uprchlíků do nových komunit. V celé Evropské unii, na úrovni členských států nebo v rámci programu Evropská unie, byla v této problematice přijata řada iniciativ, navíc další inovativní projekty jsou již realizovány.

Tato přípravná akce je určena k podpoře záměrů jako je lepší integrace uprchlíků prostřednictvím sportu.

Místní sportovní programy a inovace v oblasti infrastruktury

 • Datum publikace: 4. května 2021
 • Datum ukončení přijetí návrhů: 16. června 2021
 • Rozpočet: 2 miliony euro 
 • Zveřejnění vybraných projektů: listopad 2021
 • Otevřená výzva pro zasílání projektů: Funding & tenders (europa.eu)

Popis: Šetření Eurobarometru napovídá, že 59 % Evropanů (nikdy či ojediněle) neprovozuje sport či jinou formu tělesného cvičení. Tento fakt má prokazatelný vliv na zdraví evropské populace a zprostředkovaní na evropskou ekonomiku kvůli nákladům vynakládaných do zdravotnictví, ztráta výkonnosti na pracovišti či snížení zaměstnanosti jsou dalšími negativními jevy špatného zdravotnického stavu Evropanů.

Tento program má za cíl zapojení většího počtu Evropanů do sportovních aktivit na lokální či občanské úrovni. Záměrem tohoto projektu je propagace sportu, tělesné aktivity a zdravého životního stylu prostřednictvím podpory malých organizací (kluby, sportovní svazy).

Budování vyšetřovacích kapacit ke zlepšení boje s dopingem ve sportu v Evropě

 • Datum publikace: 4. května 2021
 • Datum ukončení přijetí návrhů: 16. června 2021
 • Rozpočet: 1,5 milionu euro
 • Bude vybrán 1 projekt
 • Zveřejnění vybraných projektů: listopad 2021
 • Otevřená výzva pro zasílání projektů: Funding & tenders (europa.eu)

Popis: Doping je jev, který neohrožuje pouze elitní atlety a sport, ale je to hrozba i pro celou společnost a obzvláště pro mladé občany. Sdílení informací mezi evropskými antidopingovými organizace je zásadní pomocí v boji s výrobou a obchodováním s dopingovými látkami. Cílem tohoto pilotního projektu je vytvořit podmínky pro sbírání a sdílení důkazů mezi evropskými antidopingovými organizaci a vyšetřovateli na straně států. Pro zajištění funkčnosti tohoto systému je nutné zahrnout účastníky z celé Evropy i mimo členské státy. 

Skip to content