Národní sportovní agentura

Vstup zahraničních sportovců do ČR

Důležité informace

V důsledku propuknutí globální pandemie onemocnění COVID-19 došlo k zásadnímu omezení celosvětového pohybu osob. Většina zemí světa zavedla více či méně přísná omezení vstupu na svá území. Celá Evropská unie na tento postup reagovala koordinovaným zavedením celoplošného zákazu vstupu do Evropské unie ze třetích zemí se stanovenými národními výjimkami.

Vstup na území ČR pro občany třetích zemí

Pro všechny občany třetích zemí, které nejsou na Seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19, platí zákaz vstupu na území České republiky. Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU. Za členy EU se pro účely vstupu na území ČR a souvisejících opatření kromě členských států EU rozumí dále Švýcarská konfederace, Norské království, Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví, Andorrské knížectví, Monacké knížectví, Republika San Marino a Vatikánský městský stát.

Zákaz vstupu se NEUPLATNÍ, pokud je vstup občanů třetí země v zájmu České republiky a pokud je doložen odpovídajícím dokumentem k účelu vstupu – pro oblast sportu je tímto dokumentem stanovisko Národní sportovní agentury (NSA).

Vstup na území ČR pro členy EU

Pro členy EU je vstup na území ČR možný bez zkoumání účelu, tj. bez dokládání jakéhokoliv dokumentu k účelu vstupu. Při vyřazení země ze Seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 (indikuje se také tzv. Semaforem), se pro vstup z této země na území ČR vztahují podmínky definované dokumentem Ministerstva zdravotnictví Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR (dále jen „Ochranné opatření“). I v případě, že země je na Semaforu označena červeně, NEPOTŘEBUJE její občan pro vstup na území ČR dokládat dokument k účelu vstupu (tj. nepotřebuje stanovisko Národní sportovní agentury).

Výjimky ze zákazu vstupu na území ČR pro reprezentanty  ze zemí s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19

V případě vstupu reprezentantů a profesionálních sportovců, kteří v zemích s extrémním rizikem výskytu onemocnění covid-19 pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech stanovuje novou výjimku – pro profesionální sportovní akce v České republice, které mají zajištěna vlastní přísná protiepidemická pravidla, je umožněn příjezd profesionálních sportovců nebo státních reprezentací na tyto sportovní akce, je-li účast sportovců v zájmu ČR v oblasti sportu. Výjimku vydává Národní sportovní agentura a kromě příjezdového formuláře je vyžadován i PCR test před vstupem do České republiky a další PCR test před zahájením sportovní činnosti.

Online příjezdový formulář

Online příjezdový formulář musí před příjezdem do ČR vyplnit všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na aktuálním Seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu nákazy covid-19. S tímto opatřením souvisí povinnost podrobit se testu na přítomnost covid-19 a karanténnímu režimu dle podmínek uvedených v účinném Ochranném opatření.

Stanovisko NSA ke vstupu na území ČR

Stanovisko NSA se vydává výhradně občanům třetích zemí, v případech, kdy je vstup cizince v zájmu České republiky v oblasti sportu. Žádost o stanovisko NSA podává přijímající organizace prostřednictvím online formuláře VSTUP do ČR, který je k dispozici zde. Před jeho vyplněním je nutné provést registraci žadatele. Přílohou žádosti o stanovisko NSA jsou prohlášení přijímající organizace v českém a anglickém jazyce a prohlášení národního sportovního svazu v českém jazyce. Tyto přílohy se podávají po vyplnění online formuláře Vstup do ČR, nejčastěji ve formátu pdf.

Prohlášení přijímající organizace, které se generuje v online formuláři, je prohlášením tuzemské právnické osoby (sportovní organizace), která zajišťuje plánovanou činnost v oblasti sportu na území ČR pro konkrétní zahraniční fyzickou osobu. Přijímající organizace se v souvislosti s celým pobytem cizince prohlášením zavazuje k dodržení účinného Ochranného opatření zveřejněného Ministerstvem zdravotnictví.

Prohlášení národního sportovního svazu, které vypracuje svaz samostatně, potvrzuje nezbytnost přítomnosti dané osoby na území ČR v zájmu ČR.

Schengenská víza

NSA může na základě požadavku přijímající organizace v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí podpořit udělení Schengenských víz zejména na konzulárních úřadech ve třetích zemích, kde je vydávání víz omezeno účinným Ochranným opatřením. Toto se netýká žádostí o dlouhodobá víza za účelem sportu, která nemají žádná omezení a jejich administrace probíhá standardním způsobem bez intervence Národní sportovní agentury a Ministerstva zahraničních věcí.

Důležité odkazy

Ochranné opatření, Seznam zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

Pravidla pro příjezd občanů ČR a cizinců do České republiky

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Online příjezdový formulář

http://www.prijezdovyformular.cz/

Kontakt na NSA

Podrobnější informace, individuální konzultace: e-mailová adresa: vstupdocr@agenturasport.cz

Skip to content