Národní sportovní agentura

Výzva Podpora sportovních soutěží

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

6.11. 2020

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

12. 11. 2020 od 10:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

46 mil.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

7. 12. 2020 do 17:00 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní výzvu.

Pokyny k doložení splnění stanovených hodnot indikátoru

Příjemce dotace ve Výzvě Podpora sportovních soutěží je dle článku 13 Výzvy a dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Část III Povinnost příjemce, Indikátory, povinen doložit splnění stanovených hodnot sledovaného indikátoru, kterým je řádné dokončení sezóny 2020/2021 příslušné soutěže. Tuto povinnost příjemce splní vložením potvrzeného Čestného prohlášení do systému, ve kterém žadatel žádal o dotaci (www.dotacesport.cz) do 30. června 2021. Čestné prohlášení je ke stažení na konci tohoto článku. Pro doložení splnění stanoveného indikátoru je rozhodující datum podpisu Čestného prohlášení, nikoliv datum vložení do systému.

Národní sportovní agentura zveřejňuje pokyny k vyúčtování a finančnímu vypořádání dotace k výzvě Podpora sportovních soutěží.

Příjemce dotace je povinen vypořádat finanční vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání a to na vyhláškou předepsaném formuláři předloženém NSA nejpozději do 15. února 2021. Současně s finančním vypořádáním vztahů se státním rozpočtem musí příjemce dotace vrátit nevyčerpané finanční prostředky nejpozději do 15. února 2021 na stanovený účet NSA. Příjemce dotace je povinen předložit NSA vyúčtování poskytnuté dotace předepsaným způsobem nejpozději do 15. února 2021. Předložení vypořádání a vyúčtování na NSA předepsaných formulářích proběhne v systému, ve kterém žadatel žádal o dotaci. 

Originály dokumentace je příjemce povinen uchovat a předložit ke kontrole po dobu 10 let ode dne vydání Rozhodnutí.  

Příjem žádostí byl ukončen

Výzva Podpora sportovních soutěží je určena na podporu sportovních klubů – účastníků profesionálních mistrovských sportovních soutěží v České republice. Výzva je zaměřena na účastníky nejvyšší soutěže mužů a žen v basketbale, házené a volejbale, dále nejvyšší soutěže mužů ve florbalu a futsalu a druhé nejvyšší soutěže mužů v ledním hokeji. Výzva doplňuje současně Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou vyhlášenou Výzvu I programu COVID SPORT II, který byl schválen vládou ČR dne 14. 10. 2020. Obě výzvy jsou koncipovány tak, že sportovní kluby, které jsou obchodními společnostmi, jsou žadateli ve výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu a sportovní kluby, které jsou neziskovými organizacemi, jsou žadateli ve výzvě Národní sportovní agentury.

Případné dotazy lze směřovat na email: slajchrt@agenturasport.cz nebo na tel: +420 704 857 083 (čas vyhrazený pro telefonické konzultace PO – ČT: 09 – 12).

Skip to content