Národní sportovní agentura

FAQ

Otázky a odpovědi

Oblast otázek

Výzva 10/2020 (dále jen „Výzva“) je určena pro tzv. „servisní“ zastřešující sportovní organizace, které poskytují plošně podpůrné servisní služby svým členům napříč celou ČR a napříč vícero sportovních odvětví. V tomto směru Výzva navazuje na předchozí výzvy MŠMT, přičemž nebylo záměrem Národní sportovní agentury nastavovat odlišné podmínky a rozšiřovat záběr této Výzvy. V tomto smyslu byla i koncipována definice pojmu „zastřešující sportovní organizace“ v bodě 1.9. Výzvy, ze které vyplývá, že:

 1. zastřešující sportovní organizace musí sdružovat sportovní svazy splňující podmínky bodu 1.10. Výzvy, přičemž z použití množného čísla („svazy“) vyplývá, že se musí jednat minimálně o dva a více „svazů“. Pojmy „sportovní federace“ a „unie“ jsou vzhledem ke gramatické stavbě věty zde pouze synonymem pro pojem „sportovní svaz“ a mají vyjádřit, že sportovní svaz může mít ve svém názvu i jiné označení (v praxi tomu tak i často je) a dále
 2. zastřešující sportovní organizace musí současně sdružovat i další sportovní organizace alespoň s regionální působností na úrovni okresu, kdy tyto sportovní organizace jsou odlišné od sportovního svazu (federace, unie) splňujícího podmínky bodu 1.10., přičemž opět z použití množného čísla je zřejmé, že žadatel musí sdružovat alespoň dvě organizace tohoto typu.

 

Pokud sportovní organizace nebude splňovat výše uvedené podmínky, nebude moci být posouzena jako oprávněný žadatel ve Výzvě a řízení o žádosti o poskytnutí dotace by za takových okolností muselo být dle stanovených podmínek Výzvy Národní sportovní agenturou zastaveno.

Žadatel je povinen bez zbytečného odkladu doručit vygenerovanou žádost z Jednotného dotačního portálu (dále jen „JDP“) podle čl. 14 Výzvy, tj. osobně na podatelnu, poštou nebo prostřednictvím datové schránky. V případě zaslání žádosti v listinné podobě musí být žádost opatřena podpisem oprávněné osoby. Listinná podoba žádosti musí obsahovat na datovém nosiči jen ty přílohy, které nebylo možné pro jejich velikost přiložit mezi přílohy v JDP. Pokud byly přílohy zaslány prostřednictvím JDP, nemusí se k listinné žádosti přikládat.

Pokud žadatel v účetnictví 2019 (resp. 2020) účtoval o časovém rozlišení nákladu, např. nájmu(náklady příštích období), je možné nájemné za předmětné období uvést ve způsobilých výdajích a úhrada nájemného provedená před předmětným obdobím je v takovém případě přípustná.

Způsobilé náklady mohou ve vyúčtování být nižší za předpokladu, že jejich výše neovlivní částku poskytnuté dotace (max. 50 % ze způsobilých nákladů).Např. pokud žadatel (příjemce dotace) v žádosti uvedl částku způsobilých nákladů ve výši 2.000.000 Kč a obdrží dotaci ve výši 750.000 Kč, pak je povinen ve vyúčtování doložit (vyúčtovat) způsobilé náklady ve výši alespoň 1.500.000 Kč. Pokud by žadatel (příjemce dotace) doložil způsobilé náklady nižší než 1.500.000 Kč, bude vyzván k vrácení alikvotní část dotace.

102 – Je podmínkou uznatelnosti nákladu výdej materiálu do spotřeby nebo stačí, aby byl nakoupenv období od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 a zůstal případně na skladě

Materiál na skladě nelze zahrnout do způsobilých nákladů (protože to není náklad, ale zásoba). Záleží na konkrétních vnitřních ekonomických předpisech organizace, jaký spotřební materiál a za jakých podmínek účtuje přímo „do spotřeby“ (účtová třída 5) a jaký „na sklad“ (účtová třída 1).
Tyto náklady nejsou v rámci Výzvy způsobilé.

104 – Náklady na přestup hráče – mohu tuto položku do podpory zahrnout?

Nezpůsobilé náklady byly rozšířeny, resp. zpřesněny Dodatkem č. 1 Výzvy, v rámci něj byly náklady
spojené s přestupem hráče/hráčky či tzv. „výchovné“ či „odstupné“, přidány do nezpůsobilých
nákladů. Toto ustanovení se obdobně vztahuje na náklady spojené s dočasným přestupem či
zapůjčením hráče/hráčky, např. hostování.


Způsobilými náklady v uvedených případech jsou pouze administrativní poplatky spojené s
přestupem (hostováním) placené sportovnímu svazu či organizaci řídící danou soutěž.

Veřejné prostředky jsou státní rozpočet a dále rozpočty kraje, měst a obcí, pro tyto zdroje tedy platí zákaz duplicitního financování.

K duplicitnímu financování dále uvádíme, že příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zároveň vést úplně, průkazně a pravdivě účetnictví tak, aby byly řádně prokázány celkové způsobilé náklady uplatněné v rámci dotace. Náklady uplatňované v rámci části celkových způsobilých nákladů hrazených z dotace a náklady uplatňované v rámci části celkových způsobilých nákladů hrazených z jiných zdrojů musí být v účetnictví sledovány odděleně, a to např. pomocí zakázky, střediska, analytických účtů výkonů apod.Příjemce dotace bude v rámci vyúčtování a vypořádání dotace povinen doložit výstupem z účetnictví celkové způsobilé náklady rozdělené na část hrazenou z dotace a část hrazenou z jiných zdrojů. Za duplicitní uplatnění stejných nákladů je pak považováno tzv. dvojí financování, tedy situace, kdy stejný náklad je uplatněný dvakrát ze dvou různých veřejných zdrojů a tím v zásadě dojde k obohacení příjemce. Zákaz duplicitního financování se tak vztahuje jen k části celkových způsobilých nákladů hrazených z dotace, na druhou část nákladů uplatňovaných v rámci části celkových způsobilých nákladů hrazených z jiných zdrojů, než z dotace se tento zákaz nepoužije a tyto náklady tedy mohou být z různých veřejných zdrojů (rozpočtů krajů a obcí či státního rozpočtu) financovány za předpokladu, že souhrn podpor na stejné způsobilé náklady nepřekročí 100 %.

106 – Pro potřeby A-týmu nakupujeme léčiva (zejména různá analgetika), která má klubový lékař v lékárně po případné ošetření zraněných hráčů, tedy nikoliv preventivně ale na akutní problémy.

Tyto náklady jsou způsobilé, pokud jsou v přímé souvislosti s ošetřením hráče nebo prevencí, a jsou spojeny s účastí v soutěži nebo přípravou na ni.

107 – Máme několik faktur za zátěžové testy hráčů. Podle přílohy Hráčské smlouvy má každý hráč splňovat určitou fyzickou zdatnost. Toto se ověřuje testy (VO2max atd.), kdy podle smlouvy máme právo určit si lékaře a termín testu my. Daňově tedy uplatňujeme, lze i zahrnout do dotace?

Náklady související s prověřením zdravotních stavu hráče a prověřením způsobilosti hráče k vrcholovému sportu jsou způsobilé.

108 – V létě pořádáme pro hráče letní soustředění (suchá příprava). Lze fakturu za ubytování z tohoto soustředění zahrnout?

Ano, toto je přímo uvedeno ve Výzvě v bodě 9.1 h).

Způsobilé náklady, které jsou uplatněny v rámci části celkových způsobilých nákladů hrazených z dotace, nemohou být hrazeny zápočtem s jiným plněním (či pohledávkou) dodavatele. Úhrada musí být provedena pouze hotovostně nebo bezhotovostně.

Způsobilé náklady, které jsou uplatněny v rámci části celkových způsobilých nákladů hrazených z jiných zdrojů (tj. ty, jež nejsou hrazeny z dotace), mohou být i hrazeny i formou zápočtu s jiným plněním dodavatele.

110 – Lze považovat za uznatelné náklady rovněž prémie? Je možné zahrnout do dotace prémie poskytnuté dle prémiového řádu – za získaný bod, za postup apod.?

Způsobilým nákladem jsou také odměny (zaměstnance i OSVČ) nad rámec základní odměny za předpokladu, že jsou pravidelné a obvyklé. Výplata odměny podle prémiového řádu takový předpoklad naplňuje a taková odměna je způsobilým nákladem.

O dotaci může požádat pouze držitel licence, která ho opravňuje k účasti v soutěžích, vymezených výzvou. V tomto případě je oprávněným žadatelem spolek, a nikoliv jeho servisní organizace. To znamená, že náklady vynaložené servisní organizací nemohou být způsobilými náklady. Způsobilými náklady jsou pouze náklady vynaložené spolkem.

Způsobilým nákladem však může být náklad, který uhradí oprávněný žadatel (zde spolek) subjektu, který je s ním majetkově nebo personálně propojen (zde „servisní“ s.r.o.), avšak maximálně do výše přímého nákladu, který takový subjekt vynaložil (bez marže či obchodní přirážky). Součástí smluvního ujednání mezi oběma subjekty musí být povinnost „servisní organizace“ předložit předmětné doklady v případě kontroly užití dotace oprávněného žadatele.

112 – Ještě jsem narazila na březnové odměny hráčů a realizačního týmu. Krátíme uznatelnou částku do nákladů ve výši 50.000,- podle dní (tedy 12.3.-31.3.)? Znamenalo by, že si můžeme dát za březen 2020 do nákladů uznatelné náklady na tyto odměny pouze do výše cca 32.258,-? Ve Výzvě máme pouze uvedeno Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc jak u zaměstnanců, tak OSVČ, budeme tedy alikvotně krátit i tento limit nebo pro smlouvy, které výrazně převyšují, si mohou i za toto zkrácené období nárokovat 50 tis.?

Způsobilým nákladem je v období březen je výhradně takový náklad, který se týká období od 12.3. – 31.3.2020. Žadatel je oprávněn nárokovat pouze alikvotní část způsobilého nákladu. V případě odměny podle 9.1.a) a 9.1.b) lze nárokovat jako způsobilý náklad maximálně 50.000 Kč za měsíc (nepočítaje v to náklady na soc. a zdravotní pojištění u zaměstnanců), nebyl-li uplatněn celý měsíc, je možné uplatnit pouze alikvotní část limitu. Výpočet uvedený v dotazu je správný.

Tak, jak byli žadatelé informováni na semináři 20. listopadu, účastníci vyjmenovaných profesionálních soutěží, kteří jsou obchodními společnostmi, podávají žádost do výzvy vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu a účastníci vyjmenovaných profesionálních soutěží, kteří jsou nestátními neziskovými organizacemi (tj. spolky a pobočné spolky), podávají žádost do výzvy vypsané Národní sportovní agenturou. Účastník vyjmenované profesionální soutěže s právní formou pobočný spolek bude tedy podávat žádost do výzvy 9/2020 Podpora sportovních soutěží. Národní sportovní agentura provede opravu administrativního pochybení, díky kterému nedošlo k uvedení pobočného spolku ve výzvě a současně z důvodu technického nastavení elektronického systému pro příjem žádostí provede příslušnou opravu v rámci administrace žádostí.     

 

Problematika Rejstříku sportu je řešena na této stránce NSA. Odpovědi na nejčastější dotazy v této oblasti jsou uvedeny zde.

Žádost lze podat pouze prostřednictvím Rejstříku sportu ze stránek www.rejstriksportu.cz. Do rejstříku se nejprve přihlásíte. Po přihlášení zvolíte v hlavním nabídkovém menu možnost Sportovní organizace. Na záložce Sportovní organizace v pravém horním rohu máte možnost podat žádost o dotaci.

603 – Bude se žádost posílat i v listinné podobě?

Ne, žádost o dotaci se bude podávat pouze elektronickou formou přímo z formuláře v novém prostředí Rejstříku sportu. Náležitosti žádosti včetně povinných příloh specifikuje bod 13. zveřejněné Výzvy. Po vyplnění a odeslání žádosti Vám přijde potvrzovací email, že žádost byla zaregistrována. Ke ztotožnění žadatele dojde při podpisu podmínek poskytnutí dotace, které Vám zašleme v případě doporučení žádosti k financování. Tyto podmínky je poté nezbytné zaslat zpět na NSA s ověřeným podpisem oprávněné osoby.  Konkrétní způsob podání žádosti je definován v bodě 14. Výzvy.

V případě pořádání více soutěží nakopírujte a opakovaně vyplňte záložku rozpočtu „rozpočet akce“ pro každou individuální soutěž.

605 – Mohu žádat o dotaci na sportovce, který v našem klubu hostuje?

Pokud je takový sportovec evidován žadatelem, ke dni podání žádosti vykonává sportovní činnost u žadatele a nejedná se o hostování nahodilé či jednorázové, tak si o dotaci může požádat klub, u kterého sportovec hostuje.

Osoba nezbytná, dle mezinárodních pravidel, k provozování daného sportovního odvětví v určité kategorii. Je možné na ni žádat podporu jako na sportovce se kterým sportuje. Jedná se přímo o soutěžícího, který se stejně jako podporovaný sportovec ZPS účastní sportovního výkonu a dostane medaili za umístění. Přesně vymezený seznam oblastí, v kterých je možné na spoluhráče žádat o podporu, je uveden v příloze č. 28.5. Seznam sportovních odvětví. 

607 – Jak doplnit do seznamu sportovců spoluhráče („competition partner“)?

Spoluhráče, dle oprávněných oblastí v příloze 28.5. Seznam sportovních odvětví, uveďte v tabulce Seznam sportovců pod sportovce, s kterým spoluhráč sportovní aktivitu vykonává. Do poznámky v posledním sloupci k takovému sportovci uveďte „spoluhráč“.

608 – V rámci elektronické žádosti nejsou cíle projektu, měřitelnost, popis soutěže atd., co všechno mám k žádosti přiložit?

Tyto oblasti se v rámci žádosti nevyplňují. V případě žádosti o dotaci v Oblasti podpory B, tedy pořádání soutěží, je však nutné přiložit přílohu dle bodu 13.2. f) Výzvy: 

 

 1. f) seznam a popis organizovaných soutěží, na které žadatel žádá dotaci v Oblasti podpory B (je-li relevantní). 

Pro tuto přílohu není stanovena závazná forma, příloha by měla obsahovat informace a údaje v rozsahu potřebném pro řádné vyhodnocení akcí dle čl. 10.

 

Z této přílohy musí být zřejmé informace pro výpočet výše dotace pro Oblast podpory B, dle tabulky v bodě 10.12. Výzvy.

Veškeré další přílohy Výzvy 11/2020 jsou uvedeny v bodu 13. 

609 – Jak zapsat do žádosti sportovce, který je aktivní ve více sportech?

Sportovce aktivní ve více sportech uveďte opakovaně pod sebe do přílohy č. 28.3. Seznam sportovců tak, aby na každém řádku byl sportovec a konkrétní druh sportu. Uvedené sporty se musí shodovat se sporty zapsanými u sportovce v Rejstříku sportu.

610 – V seznamu sportů jsem nenašel sport, kterému se sportovec věnuje, jak sportovce zařadit?

Pokud lze provozovaný sport zařadit do některého z uvedených sportovních odvětví, tak vyberte sportovní odvětví z nabízeného seznamu sportů. Pokud sport není v seznamu zahrnutý, tak v příloze Seznam sportovců vyberte jako druh sportu „ostatní“ a do sloupce poznámky napište, o jaký druh sportu se jedná.

Pokud žadatel v účetnictví 2019 (resp. 2020) účtoval o časovém rozlišení nákladu, např. nájmu(náklady příštích období), je možné nájemné za předmětné období uvést ve způsobilých výdajích a úhrada nájemného provedená před předmětným obdobím je v takovém případě přípustná.

Způsobilé náklady mohou ve vyúčtování být nižší za předpokladu, že jejich výše neovlivní částku poskytnuté dotace (max. 50 % ze způsobilých nákladů).Např. pokud žadatel (příjemce dotace) v žádosti uvedl částku způsobilých nákladů ve výši 2.000.000 Kč a obdrží dotaci ve výši 750.000 Kč, pak je povinen ve vyúčtování doložit (vyúčtovat) způsobilé náklady ve výši alespoň 1.500.000 Kč. Pokud by žadatel (příjemce dotace) doložil způsobilé náklady nižší než 1.500.000 Kč, bude vyzván k vrácení alikvotní část dotace.

203 – Je podmínkou uznatelnosti nákladu výdej materiálu do spotřeby nebo stačí, aby byl nakoupen v období od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 a zůstal případně na skladě?

Materiál na skladě nelze zahrnout do způsobilých nákladů (protože to není náklad, ale zásoba). Záleží na konkrétních vnitřních ekonomických předpisech organizace, jaký spotřební materiál a za jakých podmínek účtuje přímo „do spotřeby“ (účtová třída 5) a jaký „na sklad“ (účtová třída 1).
Tyto náklady nejsou v rámci Výzvy způsobilé.

205 – Náklady na přestup hráče – mohu tuto položku do podpory zahrnout?

Nezpůsobilé náklady byly rozšířeny, resp. zpřesněny Dodatkem č. 1 Výzvy, v rámci něj byly náklady
spojené s přestupem hráče/hráčky či tzv. „výchovné“ či „odstupné“, přidány do nezpůsobilých
nákladů. Toto ustanovení se obdobně vztahuje na náklady spojené s dočasným přestupem či
zapůjčením hráče/hráčky, např. hostování.


Způsobilými náklady v uvedených případech jsou pouze administrativní poplatky spojené s
přestupem (hostováním) placené sportovnímu svazu či organizaci řídící danou soutěž.

Veřejné prostředky jsou státní rozpočet a dále rozpočty kraje, měst a obcí, pro tyto zdroje tedy platí zákaz duplicitního financování.

K duplicitnímu financování dále uvádíme, že příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zároveň vést úplně, průkazně a pravdivě účetnictví tak, aby byly řádně prokázány celkové způsobilé náklady uplatněné v rámci dotace. Náklady uplatňované v rámci části celkových způsobilých nákladů hrazených z dotace a náklady uplatňované v rámci části celkových způsobilých nákladů hrazených z jiných zdrojů musí být v účetnictví sledovány odděleně, a to např. pomocí zakázky, střediska, analytických účtů výkonů apod.Příjemce dotace bude v rámci vyúčtování a vypořádání dotace povinen doložit výstupem z účetnictví celkové způsobilé náklady rozdělené na část hrazenou z dotace a část hrazenou z jiných zdrojů. Za duplicitní uplatnění stejných nákladů je pak považováno tzv. dvojí financování, tedy situace, kdy stejný náklad je uplatněný dvakrát ze dvou různých veřejných zdrojů a tím v zásadě dojde k obohacení příjemce. Zákaz duplicitního financování se tak vztahuje jen k části celkových způsobilých nákladů hrazených z dotace, na druhou část nákladů uplatňovaných v rámci části celkových způsobilých nákladů hrazených z jiných zdrojů, než z dotace se tento zákaz nepoužije a tyto náklady tedy mohou být z různých veřejných zdrojů (rozpočtů krajů a obcí či státního rozpočtu) financovány za předpokladu, že souhrn podpor na stejné způsobilé náklady nepřekročí 100 %.

207 – Pro potřeby A-týmu nakupujeme léčiva (zejména různá analgetika), která má klubový lékař v lékárně po případné ošetření zraněných hráčů, tedy nikoliv preventivně ale na akutní problémy.

Tyto náklady jsou způsobilé, pokud jsou v přímé souvislosti s ošetřením hráče nebo prevencí, a jsou spojeny s účastí v soutěži nebo přípravou na ni.

208 – Máme několik faktur za zátěžové testy hráčů. Podle přílohy Hráčské smlouvy má každý hráč splňovat určitou fyzickou zdatnost. Toto se ověřuje testy (VO2max atd.), kdy podle smlouvy máme právo určit si lékaře a termín testu my. Daňově tedy uplatňujeme, lze i zahrnout do dotace?

Náklady související s prověřením zdravotních stavu hráče a prověřením způsobilosti hráče k vrcholovému sportu jsou způsobilé.

209 – V létě pořádáme pro hráče letní soustředění (suchá příprava). Lze fakturu za ubytování z tohoto soustředění zahrnout?

Ano, toto je přímo uvedeno ve Výzvě v bodě 9.1 h).

Způsobilé náklady, které jsou uplatněny v rámci části celkových způsobilých nákladů hrazených z dotace, nemohou být hrazeny zápočtem s jiným plněním (či pohledávkou) dodavatele. Úhrada musí být provedena pouze hotovostně nebo bezhotovostně.

Způsobilé náklady, které jsou uplatněny v rámci části celkových způsobilých nákladů hrazených z jiných zdrojů (tj. ty, jež nejsou hrazeny z dotace), mohou být i hrazeny i formou zápočtu s jiným plněním dodavatele.

211 – Lze považovat za uznatelné náklady rovněž prémie? Je možné zahrnout do dotace prémie poskytnuté dle prémiového řádu – za získaný bod, za postup apod.?

Způsobilým nákladem jsou také odměny (zaměstnance i OSVČ) nad rámec základní odměny za předpokladu, že jsou pravidelné a obvyklé. Výplata odměny podle prémiového řádu takový předpoklad naplňuje a taková odměna je způsobilým nákladem.

O dotaci může požádat pouze držitel licence, která ho opravňuje k účasti v soutěžích, vymezených výzvou. V tomto případě je oprávněným žadatelem spolek, a nikoliv jeho servisní organizace. To znamená, že náklady vynaložené servisní organizací nemohou být způsobilými náklady. Způsobilými náklady jsou pouze náklady vynaložené spolkem.

Způsobilým nákladem však může být náklad, který uhradí oprávněný žadatel (zde spolek) subjektu, který je s ním majetkově nebo personálně propojen (zde „servisní“ s.r.o.), avšak maximálně do výše přímého nákladu, který takový subjekt vynaložil (bez marže či obchodní přirážky). Součástí smluvního ujednání mezi oběma subjekty musí být povinnost „servisní organizace“ předložit předmětné doklady v případě kontroly užití dotace oprávněného žadatele.

213 – Ještě jsem narazila na březnové odměny hráčů a realizačního týmu. Krátíme uznatelnou částku do nákladů ve výši 50.000,- podle dní (tedy 12.3.-31.3.)? Znamenalo by, že si můžeme dát za březen 2020 do nákladů uznatelné náklady na tyto odměny pouze do výše cca 32.258,-? Ve Výzvě máme pouze uvedeno Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc jak u zaměstnanců, tak OSVČ, budeme tedy alikvotně krátit i tento limit nebo pro smlouvy, které výrazně převyšují, si mohou i za toto zkrácené období nárokovat 50 tis.?

Způsobilým nákladem je v období březen je výhradně takový náklad, který se týká období od 12.3. – 31.3.2020. Žadatel je oprávněn nárokovat pouze alikvotní část způsobilého nákladu. V případě odměny podle 9.1.a) a 9.1.b) lze nárokovat jako způsobilý náklad maximálně 50.000 Kč za měsíc (nepočítaje v to náklady na soc. a zdravotní pojištění u zaměstnanců), nebyl-li uplatněn celý měsíc, je možné uplatnit pouze alikvotní část limitu. Výpočet uvedený v dotazu je správný.

Rejstřík sportu

Doporučujeme postupovat podle detailního manuálu, který Vás provede základními procesy.

Ve veřejné části Rejstříku sportu (na domovské stránce www.rejstriksportu.cz), kliknete na záložku Seznam sportovních organizací. Výsledky můžete zobrazit pomocí filtrů kdy zadáte IČO organizace, případně název. Podmínkou zobrazení sportovní organizace je ověření ve veřejných rejstřících, zapsaný předmět/účel činnosti v oblasti sportu, a vytvořený a NSA ověřený uživatelský účet.

702 – Jak zjistím, zda má náš klub zapsané sportovce/trenéry a případně kolik? Jsou tito sportovci/trenéři ověřeni v registru obyvatel?

Počet sportovců/trenérů zjistíte ve veřejné části Rejstříku sportu (na domovské stránce www.rejstriksportu.cz), kde kliknete na záložku Sportovci a trenéři. Zadáte IČO organizace, případně název a ve výsledku se zobrazí výsledek s počtem sportovců a trenérů v organizaci. Podmínkou pro zařazení do statistiky je zápis sportovce nebo trenéra ověřenou sportovní organizací a ověření jejich identity Registrem obyvatel.

 1. Kliknete na tlačítko Přihlásit v pravém horním rohu obrazovky.
 2. Zobrazí se formulář přihlášení. Vyplníte všechny požadované údaje a kliknete na tlačítko Přihlásit.

Přihlašovací jméno: IČO vaší organizace (8 znaků)

Heslo: vámi zvolené heslo

Od července je možné pro přihlášení využívat tzv. e-identitu. Více na https://www.eidentita.cz/.

704 – Mám potíže s přihlášením

Zapomenuté heslo

Pokud zapomenete heslo, kliknete na Zapomenuté heslo, otevře se okno, kde vyplníte přihlašovací jméno (IČO organizace), zaškrtnete checkbox Nejsem robot a zmáčknete tlačítko Obnovit heslo.

Do zadané e-mailové schránky Vám dorazí e-mail, díky kterému lze změnu hesla dokončit.

705 – Používám přihlášení pomocí tzv. eidentity, přihlásím se, ale Rejstřík sportu mi nenabízí organizaci, kterou očekávám.

Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla a zkontrolujte, zda jste v seznamu statutárních orgánů nebo zmocněných fyzických osob a překontrolujte, zda osobu ověřil registr obyvatel a zda období platnosti již neskončilo. Pakliže je vše v pořádku kontaktujte podporu Rejstříku sportu.

 1. Na internetovém portálu https://www.rejstriksportu.cz/kliknete na tlačítko Registrovat umístěné v pravé horní části.
 2. Zadáte přihlašovací jméno = IČO a kliknete na tlačítko Pokračovat.
 3. Vyplníte všechny požadované údaje a po zaškrtnutí políčka “Nejsem robot” a ověření, kliknete na tlačítko
 4. Po vyplnění registračních údajů, odkliknete tlačítko OK a počkáte, až Vám přijdou registrační údaje do zadaného e-mailu.
 5. V e-mailu Dokončení registrace do RS NSA potvrdíte kliknutím na tlačítko ZDE dokončení registrace.
 6. Po dokončení registrace odešlete tento e-mail: a)do datové schránky NSA – vnadiz2 adresu rejstriksportu@agenturasport.cz  b) nebo v listinné podobě s vlastnoručním podpisem oprávněné osoby na adresu:

Národní sportovní agentura

Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9.

 1. Dokud nebude tento e-mail doručen Národní sportovní agentuře, která vaši registraci posoudí, budou uživateli dostupné pouze omezené funkce!
 2. Na webových stránkách se po ověření platnosti emailu otevře informační okno, které potvrdíte tlačítkem OK. Poté se zobrazí úvodní stránka, na které se můžete Přihlásit.

Od července 2021 je přípustné přihlášení prostřednictvím tzv. e-identity. Uživatel využije svůj uživatelský profil pro e-identitu nebo bankovní identitu a v případě, že je statutárním orgánem nebo zmocněnou fyzickou osobou organizace žadatele, bude mu po přihlášení příslušná organizace nabídnuta. Pokud ne, je nutné obrátit se na podporu Rejstříku sportu.

707 – Jak ověřím, které sportovce/trenéry z vlastní evidence sportovní organizace v Rejstříku mám/nemám?

 1. Kontrolou záložky Import/Export, kde si stáhnete soubor se zapsanými sportovci/trenéry (tlačítkem Exportsportovců a trenérů) a provedete kontrolu s vlastní evidencí.
 2. Přímou kontrolou stavů v nabídce Sportovci a Trenéři.
1.     Aktualizací údajů:
 • V záložce Import/Exportkliknete na tlačítko Import sportovců a trenérů – aktualizace a nahrajete soubor ve formátu .csv, kterým aktualizujete stávající údaje.
  • U již existujících sportovců/trenérů v Rejstříku dojde k aktualizaci údajů podle importního souboru.
  • U nově přidaných sportovců/trenérů z importního souboru dojde k přidání nových sportovců/trenérů v Rejstříku.
  • U sportovců/trenérů kteří jsou v Rejstříku z minulosti a v importované tabulce nejsou nedojde k žádné změně.
  • Soubor pro hromadný zápis sportovců/trenéru naleznete zde.
2.     Přepsáním údajů:
 • V záložce Import/Exportkliknete na tlačítko Import sportovců a trenérů – prvotní naplnění a nahrajete soubor ve formátu .csv, kterým přepíšete stávající údaje.

POZOR! U sportovců a trenérů, kteří jsou z minulosti Rejstříkem evidováni, ale nejsou v importním souboru, dojde při použití funkce “prvotní naplnění” k ukončení činnosti (vyplněna hodnota sportovec_do na datum provedení importu) a sportovec/trenér již nebude evidován jako aktivní člen klubu.

Soubor pro hromadný zápis sportovců/trenéru naleznete zde.

3.     Individuálním vložením:
 • V záložce Sportovci/Trenéři přidáte jednotlivě nového sportovce/trenéra nebo opravíte údaje o stávajícím sportovci/trenérovi pomocí tlačítek Přidat nebo Opravit.

709 – Kteří sportovci jsou zařazeni do kategorie dle podmínek MK 2023? Jak je to s cizinci?

K přidělení kategorie a do výpočtu částky dotace jsou zohledněni čeští sportovci, kteří:

 • Jsou narození v letech 2004 až 2019.
 • jsou ověřeni a to se stavem = OVĚŘENO RČ,   údaje o osobě byly ověřeny v registru obyvatel a uvedené rodné číslo náleží danému záznamu.
 • Účastní se alespoň 2 tréninkových jednotek týdně

 

K přidělení kategorie a do výpočtu částky dotace jsou zohledněni (cizinci) osoby se státním občanstvím jiného státu, než je ČR při splnění podmínek:

 • jsou ověřeni a to se stavem: O – OVĚŘENO, OR – OVĚŘENO REGISTROVÁNO, OA – OVĚŘENO BEZ ADRESY, ONC – OVĚŘENO NEPLATNÉ RODNÉ ČÍSLO, ORC – OVĚŘENO RODNÉ ČÍSLO
 • účastní se alespoň 2 tréninkových jednotek týdně

Nebo

 • Bez ohledu na stav ověření
 • účastní se alespoň 2 tréninkových jednotek týdně a účastní se soutěží dle znění výzvy
 • Věk méně než 15 let v den výpočtu kategorie.

710 – Můžu upravit údaj všech sportovců/trenérů? Je některý sportovec/trenér zamčený pro editaci?

Stávajícího sportovce a trenéra můžete editovat pod funkcí Opravit v případě, že je ve stavu neověřeno. Můžete také opravit poklepáním na ikonu vedle příslušného záznamu v seznamu. Po spuštění funkce Opravit se zobrazí formulář, ve kterém můžete editovat. Formuláře pro opravu a zadávání nového statutárního orgánu jsou totožné, povinné položky jsou označeny hvězdičkami. Nepovinné položky mohou být prázdné.

Po zápisu do Rejstříku a následném potvrzení osoby registrem obyvatel NELZE přepisovat u sportovce jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození a údaje o bydlišti. Ovšem, informace o vykonávané sportovní činnosti měnit lze.

Sportovce ani trenéra z Rejstříku nemažete, pouze zadáte datum ukončené činnosti. Pokud evidujete sportovce dvakrát, v jednom případě je zápis ověřený, v druhém nikoliv, pak o tom informujte podporu Rejstříku sportu.

712 – Jak doplním statutární orgán?

Po přihlášení do Rejstříku otevřete záložku “Statutární orgány” a vyberete položku + Přidat. Po vybrání funkce Přidat se otevře formulář k vyplnění. Pro uložení statutárního orgánu je nutné mít vyplněné všechny povinné položky a zápis Uložit. Součástí zapsaných údajů o statutárním orgánu je alespoň jeden kontaktní údaj (datová schránka, e-mail, telefon).

Po přihlášení do Rejstříku otevřete záložku Sportovní organizace a vyberete položku Opravit. Po stisknutí ikony se otevře okno pro editaci sportovní organizace. V tomto kroku můžete kontakty upravit pod položkou Kontakty organizace. Při přidání vícero kontaktů stisknete ikonu + Přidat.

Po ukončení editace kliknete na tlačítko Uložit a záznam se uloží. Pokud nechcete editovat, kliknete na tlačítko Zpěta vrátíte se na úvodní obrazovku.

Žadatel je povinen bez zbytečného odkladu doručit vygenerovanou žádost z Jednotného dotačního portálu (dále jen „JDP“) podle čl. 14 Výzvy, tj. osobně na podatelnu, poštou nebo prostřednictvím datové schránky. V případě zaslání žádosti v listinné podobě musí být žádost opatřena podpisem oprávněné osoby. Listinná podoba žádosti musí obsahovat na datovém nosiči jen ty přílohy, které nebylo možné pro jejich velikost přiložit mezi přílohy v JDP. Pokud byly přílohy zaslány prostřednictvím JDP, nemusí se k listinné žádosti přikládat.

715 – Jsme město či obec, jak to, že se nevidíme v RS, když jsem řádně zaregistrován??

Obec, či město se ve veřejné části RS nenajde, jelikož má činnosti v oblasti sportu jiné a než organizace sportovní činnosti. V Rejstříku sportu jsou ve veřejné části pouze organizace s předmětem/účelem činnosti v oblasti sportu udávanou – organizace sportovní činnosti.

716 – Co mám dělat, když při zadání rodného čísla sportovce nebo trenéra mi formulář Rejstříku nabídne jiné/odlišné jméno?

Musíte napsat na email na rejstriksportu@agenturasport.cz, kde uvedete vaše IČ organizace a celé jméno včetně RČ, které chcete opravit. Zároveň je dobré mít k dispozici jakýkoliv doklad sportovce, který správné údaje stvrzuje.

717 – Budu se moci přihlašovat do RS pomocí IČ a hesla?? OD kdy bude pouze možné přihlášení přes NIA?

Přihlášení oběma způsoby bude podporováno minimálně do konce roku 2022.  Přihlášení přes NIA je možné již nyní pro statutární orgán a popř. osobu zmocněnou v RS, tj. osobu zapsanou mezi fyzické osoby včetně příslušného zmocnění.

718 – Jak poznám, že mám dokončenou registraci ze strany NSA? Nejdou mi provádět opravy editací v jednotlivých složkách?

Při dokončené registraci vidí přihlášený uživatel níže uvedené odrážky:

Evidenční rejstřík

Sportovní organizace

Statutární orgány

Sportovci

Trenéři

Fyzické osoby

Členské organizace

Zastřešující organizace

Významné sportovní akce

Sportovní zařízení

Import/Export

719 – Můžu po přihlášení eidentitou do Rejstříku sportu založit novou organizaci, aniž bych musel posílat emaily k dokončení registrace uživatele?

Ano, založení je možné.

720 – Jak postupovat dál, když mám v databázi sportovců hlášení u jmen – opakovaně nenalezeno a vím, že údaje jsou v pořádku?

V první řadě je vhodné zkontrolovat diakritiku celého jména přes libovolný doklad sportovce (např. kartičku pojištěnce). Někdy chybí například prostřední jméno a pak daný sportovec je ve stavu nenalezeno. Když jste si zcela jistí, že uváděné údaje jsou v pořádku pak napsat email na rejstriksportu@agenturasport.cz a to ve tvaru:

vaše IČ,  dále připojíte jmenovitý seznam problematických sportovců – tzn. celé jméno, RČ a datum narození. U cizinců je nutno uvést datum narození, národnost, místo pro trvalý pobyt v ČR. NSA poté zápis  znovu ověří v registru obyvatel.

721 – Rád bych se zeptal, jakým způsobem je možné v rejstříku sportu u registrované organizace změnit v základních údajích „E-mail organizace“. V editaci organizace je toto pole zašedlé jako needitovatelné.

Změnu emailu uživatele – musí provést oddělení Evidence ve sportu, proto za tímto účelem napište na email rejstriksportu@agenturasport.cz váš požadavek, že u IČ chcete provést změnu emailu a uvedete správný email.

722 – Jak zjistím aktuální stav platných sportovců k danému dni v organizaci?

Přehled ve formátu CSV si vyjedu v sekci Import/export, pomocí ikony export sportovců a trenérů. V souboru uvidím seznam aktivních členů.

V přehledu sportovců i trenérů je v záhlaví předdefinovaný filtr pro:

Všichni sportovci

Ověření sportovci

Neověření sportovci

Zaškrtnutím fajfky v políčku Platní – získám přehled aktivních sportovců u jednotlivých možností.

723 – Jak mám vyplnit/aktualizovat seznam sportovců k MK 2023? Kde zjistím, kde číselník sportů a číselník národností? Kdy mám aktualizaci provádět?

Prázdný CSV soubor naleznete přímo v sekci Import/export – Prázdný formulář sportovci/trenéři.

 

724 – Důležité odkazy s návody k datovým schránkám

Portál s postupy k datovým schránkám:

https://www.datoveschranky.info/

 

Datová schránka první krok – žádost a založení pomocí CzechPOINT :

https://info.czebox.cz/info/cs/1027.html

Vyřízení datové schránky vyžaduje účast statutárního orgánu spolku!

Rezervační systém České pošty pro CzechPOINT

https://www.postaonline.cz/rezervace

Zřízení datové schránky spolku online po přihlášení přes Identitu občana, bez návštěvy CzechPOINT je nemožné!

 

Volba adresáta, odestání zprávy:

https://www.isdstest.cz/data/toc.html

 

Nastavení DS, tipy a triky:

https://info.czebox.cz/info/cs/1027.html

 

Návod, jak zřídit účet Pověřené osoby nebo Administrátora:

Přejete-li si, aby za Vás (Oprávněnou osobu) obsluhoval datovou schránku někdo jiný, zásadně nedoporučujeme, abyste této osobě předávali své přístupové údaje. V systémových záznamech ISDS by pak všechny úkony, které takové osoba učiní, byly zaznamenány jako Vaše vlastní. Správným postupem je zřídit takové osobě její vlastní účet. Tuto fyzickou osobu označujeme jako Pověřenou osobu.

https://info.czebox.cz/info/cs/96.html

725 – Jako město/obec jsme zapsaní v RS NSA a ve veřejné části se nemůžeme dohledat a nemůžeme najít ani naše zapsané sportovní zařízení, kde je chyba?

Obce ani města nejsou ve veřejné části RS NSA viditelné, jelikož se nejedná o sportovní organizace a nejsou tam vidět ani jimi zapsaná sportovní zařízení.

Můj klub 2021

Veškeré informace včetně výzvy k podání žádosti o dotace, formuláře žádosti a příloh naleznete na odkazu níže.

Sekce: Náklady na údržbu a provoz sportovních zařízení

301 – Bude nezpůsobilý náklad na provoz a údržbu sportovních zařízení uvedený v bodě 9.2 písm. b) Výzvy řešen samostatnou výzvou na rok 2021? V předešlých letech byl tento náklad součástí dotace “Můj klub” a jedná se o dost podstatný výdaj ve sportovní činnosti klubu.

Vyřazení nákladů souvisejících s provozem a údržbou sportovišť z uznatelných nákladů, které je možné v dotaci Výzvy Můj klub 2021 uplatnit, je opravdu novinkou. Národní sportovní agentura vypíše samostatnou výzvu zaměřenou přímo na provoz a údržbu sportovních zařízení. Byli bychom rádi, aby sportovní kluby, které mají ve vlastnictví/správě sportoviště, získaly finance na jeho provoz a údržbu z jiného dotačního zdroje a mohli z prostředků Výzvy Můj klub 2021 investovat do vlastní činnosti klubu podstatně vyšší částku než doposud. Naopak i sportovní organizace, které provozují sportovní zařízení a nemají členskou základu dětí a mládeže si díky nové výzvě budou moci na finanční podporu také sáhnout. Samostatná výzva na provoz a údržbu sportovních zařízení bude vypsána, pokud nám to rozpočet pro rok 2021 umožní. V opačném případě jsme připraveni dodatkem k výzvě vrátit možnost financovat provoz a údržbu sportovišť do vyhlášené Výzvy Můj klub 2021 tak, jak tomu bylo minulý rok.

Sekce: Formulář žádosti

302 – Kde najdu formulář žádosti a kde mohu podat žádost MŮJ KLUB 2021?

Žádost lze podat pouze prostřednictvím Rejstříku sportu ze stránek www.rejstriksportu.cz. Do rejstříku se nejprve přihlásíte. Po přihlášení zvolíte v hlavním nabídkovém menu možnost Sportovní organizace. Na záložce Sportovní organizace v pravém horním rohu máte možnost podat žádost o dotaci.

Sekce: Formulář žádosti

303 – Bude se žádost posílat i v listinné podobě?

Ne, žádost o dotaci se bude podávat pouze elektronickou formou přímo z formuláře v novém prostředí Rejstříku sportu. Náležitosti žádosti včetně povinných příloh specifikuje bod 13. zveřejněné Výzvy. Po vyplnění a odeslání žádosti Vám přijde potvrzovací email, že žádost byla zaregistrována. Ke ztotožnění žadatele dojde při podpisu podmínek poskytnutí dotace, které Vám zašleme v případě doporučení žádosti k financování. Tyto podmínky je poté nezbytné zaslat zpět na NSA s ověřeným podpisem oprávněné osoby.  Konkrétní způsob podání žádosti je definován v bodě 14. Výzvy.

Sekce: Formulář žádosti

304 – Pro prokázání naplnění podmínek uvedených v bodě 11.3 a 11.4. (bezúhonnost, bezdlužnost apod.) Výzvy musím připravit nějaká potvrzení nebo budou v žádosti nějaké vzory?

Konkrétní závazná znění čestných prohlášení jsou nedílnou součástí formuláře elektronické žádosti o dotaci. Žadatel prokáže splnění podmínek uvedených v bodech 11.3. a 11.4. Výzvy jejich „zaškrtnutím“ přímo v žádosti.

Nicméně doporučujeme žadatelům být na straně jistoty a veškeré údaje uvedené v čestných prohlášeních si před samotným podáním žádosti ověřit (např. nedoplatky na sociálním) tak, aby žadatel nabyl jistoty splnění podmínek a byl schopen pro účely následné kontroly tvrzené skutečnosti doložit.

Sekce: Členění kategorií pro určení výše dotace

305 – Jaký je rozdíl mezi kategorií 4 a 6, když výše příspěvku je stejná 2500Kč?

V bodě 10.7. Výzvy došlo u kategorie 4 (písmeno „D“) k administrativnímu pochybení, které bude napraveno v současné době připravovaným dodatkem k Výzvě. Pro kategorii 4 má být správně uvedena částka příspěvku ve výši 2000,- Kč.

Sekce: Členění kategorií pro určení výše dotace

306 – Proč není spojena kategorie 3 a 4?

U nejmenších dětí prvního stupně ZŠ byla zrušena podmínka účasti v soutěžích k získání vyššího příspěvku a tento bude poskytnut pouze na základě vyšší četnosti sportování, neboť nechceme podporovat příliš brzkou specializaci, nýbrž všestranný rozvoj pohybových dovedností. Naopak u dětí starších 11let už je účast na výkonnostních soutěžích na místě a zároveň se jedná o nejvíc rizikovou skupinu pro udržení u sportu, proto je částka příspěvku u těchto dědí motivačně vyšší.

Sekce: Členění kategorií pro určení výše dotace

307 – Je možné ve specifických případech nebrat ohled na počet soutěží a nahradit tuto podmínku např. členstvím v národním sportovním svazu?

Otázka, zda zohlednit počet oficiálních soutěží, byla na straně Národní sportovní agentury v úvahách vždy pouze ve vztahu k dětem/sportovcům na 1. stupni ZŠ, což se nakonec ve Výzvě promítlo a u nejmenších dětí prvního stupně ZŠ byla podmínka účasti v soutěžích k získání vyššího příspěvku zrušena. Do vzorce pro výpočet se zohledňuje pouze vyšší četnost sportování, neboť nechceme podporovat příliš brzkou specializaci, nýbrž všestranný rozvoj pohybových dovedností. Naopak u dětí starších 11let už je účast na výkonnostních soutěžích na místě a zároveň se jedná o nejvíc rizikovou skupinu pro udržení u sportu, proto je částka příspěvku u těchto dědí motivačně vyšší. Zde, zejména z důvodu paralyzovaného sportovního prostředí v podstatě v celém roce 2020 pandemií Covid-19,  došlo k prodloužení rozhodného období na posledních 24 (nikoliv 12) měsíců předcházejících podání žádosti. Zároveň jsme se rozhodli navázat na již zavedenou podmínku a tou je žadatelem stanovená minimální výše příspěvku hrazeného evidovanými sportovci 100,- Kč na osobu a rok (období bude ještě předmětem výkladu).

Sekce: Podpoření členové SK/TJ

308 – Je možné žádat o dotaci i přesto, že jsme pouze trénovali a nemáme splněné oficiální soutěže?

Ano, v rámci žádosti Výzvy Můj Klub 2021 můžete žádat o podporu na sportující děti a mládež od 3 do 23 let bez ohledu na to, kolika soutěží se účastnily. Navíc pro potřeby Výzvy je prodloužena doba pro splnění podmínky 6 oficiálních soutěží na 24 měsíců předcházejících podání žádosti (z důvodu dopadů pandemie Covid-19).

Sekce: Podpoření členové SK/TJ

309 – Jeden náš člen (ročník 2011) se zúčastnil v období vykazovaném dle požadavku NSA šesti ofic.závodů. Do jaké kategorie jej máme zařadit? Z přehledu Kategorií z Výzvy to nelze jednoznačně určit. Do kategorie 3 správně nepatří, neboť soutěží.

Jelikož jde o ročník 2011, nejsou u takového sportovce soutěže pro určení výsledku rozhodné. Národní sportovní agentura nechce u dětí prvního stupně ZŠ podporovat příliš brzkou specializaci a zaměření na soutěže (i když soutěžení samozřejmě nikomu nezakazuje), nýbrž chce podporovat zejména všestranný pohybový rozvoj a získání základních návyků a lásky ke sportu. V tomto případě je tedy pro určení správné kategorie rozhodný pouze počet tréninkových jednotek daného sportovce týdně.

Sekce: Podpoření členové SK/TJ

310 – Dobrý den, na Českém atletickém svazu v databázi máme registrované atlety a evidované atlety ( děti do 10 let) Pro účely dotace Můj klub budou započítané obě kategorie, nebo musíme registrovat i malé děti?

Pro účely posouzení, zda zařadit sportovce do žádosti je rozhodné, zda sportovec naplňuje definici Výzvy, bez ohledu na názvosloví používané v daném sportovním klubu/odvětví. V bodě 1.4. Výzvy se jasně uvádí, že sportovcem je dle § 2 odst. 3 zákona o podpoře sportu každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována. Rozhodná je tedy skutečnost, že daný sportovec skutečně vykonává u žadatele sportovní činnost, a to nikoliv jednorázově či nahodile. Zároveň platí podmínka příspěvku hrazeného evidovanými sportovci uvedeného v bodě 7.2 písm. d) Výzvy.

Z výše uvedeného je patrné, že evidence či registrace sportovců u „střešní“ sportovní organizace, jakou je Český atletický svaz, není pro zahrnutí takového sportovce do žádosti Můj klub 2021 vůbec relevantní, podstatné je, zda je sportovec evidován žadatelem a zda skutečně vykonává sportovní činnost a současně zda hradí příspěvek alespoň ve stanovené výši.

Můj klub – Náklady na údržbu a provoz sportovních zařízení

Veškeré informace včetně výzvy k podání žádosti o dotace, formuláře žádosti a příloh naleznete na odkazu níže.

311 – Bude nezpůsobilý náklad na provoz a údržbu sportovních zařízení uvedený v bodě 9.2 písm. b) Výzvy řešen samostatnou výzvou na rok 2021? V předešlých letech byl tento náklad součástí dotace “Můj klub” a jedná se o dost podstatný výdaj ve sportovní činnosti klubu.

Vyřazení nákladů souvisejících s provozem a údržbou sportovišť z uznatelných nákladů, které je možné v dotaci Výzvy Můj klub 2021 uplatnit, je opravdu novinkou. Národní sportovní agentura vypíše samostatnou výzvu zaměřenou přímo na provoz a údržbu sportovních zařízení. Byli bychom rádi, aby sportovní kluby, které mají ve vlastnictví/správě sportoviště, získaly finance na jeho provoz a údržbu z jiného dotačního zdroje a mohli z prostředků Výzvy Můj klub 2021 investovat do vlastní činnosti klubu podstatně vyšší částku než doposud. Naopak i sportovní organizace, které provozují sportovní zařízení a nemají členskou základu dětí a mládeže si díky nové výzvě budou moci na finanční podporu také sáhnout. Samostatná výzva na provoz a údržbu sportovních zařízení bude vypsána, pokud nám to rozpočet pro rok 2021 umožní. V opačném případě jsme připraveni dodatkem k výzvě vrátit možnost financovat provoz a údržbu sportovišť do vyhlášené Výzvy Můj klub 2021 tak, jak tomu bylo minulý rok.

Můj klub – Formulář žádosti

Veškeré informace včetně výzvy k podání žádosti o dotace, formuláře žádosti a příloh naleznete na odkazu níže.

312 – Kde najdu formulář žádosti a kde mohu podat žádost MŮJ KLUB 2022?

Žádost lze podat pouze prostřednictvím Rejstříku sportu ze stránek www.rejstriksportu.cz. Do rejstříku se nejprve přihlásíte. Po přihlášení zvolíte v hlavním nabídkovém menu možnost Sportovní organizace. Na záložce Sportovní organizace v pravém horním rohu máte možnost podat žádost o dotaci.

313 – Bude se žádost posílat i v listinné podobě?

Ne, žádost o dotaci se bude podávat pouze elektronickou formou přímo z formuláře v novém prostředí Rejstříku sportu. Náležitosti žádosti včetně povinných příloh specifikuje bod 13. zveřejněné Výzvy. Po vyplnění a odeslání žádosti Vám přijde potvrzovací email, že žádost byla zaregistrována. Ke ztotožnění žadatele dojde při podpisu podmínek poskytnutí dotace, které Vám zašleme v případě doporučení žádosti k financování. Tyto podmínky je poté nezbytné zaslat zpět na NSA s ověřeným podpisem oprávněné osoby.  Konkrétní způsob podání žádosti je definován v bodě 14. Výzvy.

314 – Pro prokázání naplnění podmínek uvedených v bodě 11.3 a 11.4. (bezúhonnost, bezdlužnost apod.) Výzvy musím připravit nějaká potvrzení nebo budou v žádosti nějaké vzory?

Konkrétní závazná znění čestných prohlášení jsou nedílnou součástí formuláře elektronické žádosti o dotaci. Žadatel prokáže splnění podmínek uvedených v bodech 11.3. a 11.4. Výzvy jejich „zaškrtnutím“ přímo v žádosti.

Nicméně doporučujeme žadatelům být na straně jistoty a veškeré údaje uvedené v čestných prohlášeních si před samotným podáním žádosti ověřit (např. nedoplatky na sociálním) tak, aby žadatel nabyl jistoty splnění podmínek a byl schopen pro účely následné kontroly tvrzené skutečnosti doložit.

Můj klub – Členění kategorií pro určení výše dotace

Veškeré informace včetně výzvy k podání žádosti o dotace, formuláře žádosti a příloh naleznete na odkazu níže.

315 – Jaký je rozdíl mezi kategorií 4 a 6, když výše příspěvku je stejná 2500Kč?

V bodě 10.7. Výzvy došlo u kategorie 4 (písmeno „D“) k administrativnímu pochybení, které bude napraveno v současné době připravovaným dodatkem k Výzvě. Pro kategorii 4 má být správně uvedena částka příspěvku ve výši 2000,- Kč.

316 – Proč není spojena kategorie 3 a 4?

U nejmenších dětí prvního stupně ZŠ byla zrušena podmínka účasti v soutěžích k získání vyššího příspěvku a tento bude poskytnut pouze na základě vyšší četnosti sportování, neboť nechceme podporovat příliš brzkou specializaci, nýbrž všestranný rozvoj pohybových dovedností. Naopak u dětí starších 11let už je účast na výkonnostních soutěžích na místě a zároveň se jedná o nejvíc rizikovou skupinu pro udržení u sportu, proto je částka příspěvku u těchto dědí motivačně vyšší.

317 – Je možné ve specifických případech nebrat ohled na počet soutěží a nahradit tuto podmínku např. členstvím v národním sportovním svazu?

Otázka, zda zohlednit počet oficiálních soutěží, byla na straně Národní sportovní agentury v úvahách vždy pouze ve vztahu k dětem/sportovcům na 1. stupni ZŠ, což se nakonec ve Výzvě promítlo a u nejmenších dětí prvního stupně ZŠ byla podmínka účasti v soutěžích k získání vyššího příspěvku zrušena. Do vzorce pro výpočet se zohledňuje pouze vyšší četnost sportování, neboť nechceme podporovat příliš brzkou specializaci, nýbrž všestranný rozvoj pohybových dovedností. Naopak u dětí starších 11let už je účast na výkonnostních soutěžích na místě a zároveň se jedná o nejvíc rizikovou skupinu pro udržení u sportu, proto je částka příspěvku u těchto dědí motivačně vyšší. Zde, zejména z důvodu paralyzovaného sportovního prostředí v podstatě v celém roce 2020 pandemií Covid-19,  došlo k prodloužení rozhodného období na posledních 24 (nikoliv 12) měsíců předcházejících podání žádosti. Zároveň jsme se rozhodli navázat na již zavedenou podmínku a tou je žadatelem stanovená minimální výše příspěvku hrazeného evidovanými sportovci 100,- Kč na osobu a rok (období bude ještě předmětem výkladu).

Můj klub – Podpoření členové SK/TJ

Veškeré informace včetně výzvy k podání žádosti o dotace, formuláře žádosti a příloh naleznete na odkazu níže.

318 – Je možné žádat o dotaci i přesto, že jsme pouze trénovali a nemáme splněné oficiální soutěže?

Ano, v rámci žádosti Výzvy Můj Klub 2021 můžete žádat o podporu na sportující děti a mládež od 3 do 23 let bez ohledu na to, kolika soutěží se účastnily. Navíc pro potřeby Výzvy je prodloužena doba pro splnění podmínky 6 oficiálních soutěží na 24 měsíců předcházejících podání žádosti (z důvodu dopadů pandemie Covid-19).

319 – Jeden náš člen (ročník 2011) se zúčastnil v období vykazovaném dle požadavku NSA šesti ofic.závodů. Do jaké kategorie jej máme zařadit? Z přehledu Kategorií z Výzvy to nelze jednoznačně určit. Do kategorie 3 správně nepatří, neboť soutěží.

Jelikož jde o ročník 2011, nejsou u takového sportovce soutěže pro určení výsledku rozhodné. Národní sportovní agentura nechce u dětí prvního stupně ZŠ podporovat příliš brzkou specializaci a zaměření na soutěže (i když soutěžení samozřejmě nikomu nezakazuje), nýbrž chce podporovat zejména všestranný pohybový rozvoj a získání základních návyků a lásky ke sportu. V tomto případě je tedy pro určení správné kategorie rozhodný pouze počet tréninkových jednotek daného sportovce týdně.

320 – Dobrý den, na Českém atletickém svazu v databázi máme registrované atlety a evidované atlety ( děti do 10 let) Pro účely dotace Můj klub budou započítané obě kategorie, nebo musíme registrovat i malé děti?

Pro účely posouzení, zda zařadit sportovce do žádosti je rozhodné, zda sportovec naplňuje definici Výzvy, bez ohledu na názvosloví používané v daném sportovním klubu/odvětví. V bodě 1.4. Výzvy se jasně uvádí, že sportovcem je dle § 2 odst. 3 zákona o podpoře sportu každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována. Rozhodná je tedy skutečnost, že daný sportovec skutečně vykonává u žadatele sportovní činnost, a to nikoliv jednorázově či nahodile. Zároveň platí podmínka příspěvku hrazeného evidovanými sportovci uvedeného v bodě 7.2 písm. d) Výzvy.

Z výše uvedeného je patrné, že evidence či registrace sportovců u „střešní“ sportovní organizace, jakou je Český atletický svaz, není pro zahrnutí takového sportovce do žádosti Můj klub 2021 vůbec relevantní, podstatné je, zda je sportovec evidován žadatelem a zda skutečně vykonává sportovní činnost a současně zda hradí příspěvek alespoň ve stanovené výši.

Skip to content