Národní sportovní agentura

Výzva VSA 2020

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

2. 10. 2020

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

05. 10. 2020 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

30 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

2. 11. 2020 do 11:59 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Národní sportovní agentura zveřejňuje pokyny k vyúčtování a finančnímu vypořádání dotace k výzvě VSA 2020.

Příjemce dotace je povinen vypořádat finanční vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání a to na vyhláškou předepsaném formuláři předloženém NSA nejpozději do 15. února 2021. Současně s finančním vypořádáním vztahů se státním rozpočtem musí příjemce dotace vrátit nevyčerpané finanční prostředky nejpozději do 15. února 2021 na stanovený účet NSA. Příjemce dotace je povinen předložit NSA vyúčtování poskytnuté dotace předepsaným způsobem nejpozději do 15. února 2021.Předložení vypořádání a vyúčtování na NSA předepsaných formulářích proběhne v systému, ve kterém žadatel žádal o dotaci. 

Originály dokumentace je příjemce povinen uchovat a předložit ke kontrole po dobu 10 let ode dne vydání Rozhodnutí.  

Výzva Významné sportovní akce 2020 byla připravena jako mimořádná akce na epidemiologickou situaci, který celosvětově zasáhla sportovní prostředí. Výzva je zaměřena na VSA konané v roce 2020, které nebyly oficiálně plánované před ukončením nouzového stavu dne 17. května 2020, s výjimkou VSA, které byly rozšířeny v souvislosti s panedmií COVID-19 nebo které změnily kategorii závodů/soutěží na vyšší úroveň nebo byly rozšířeny o další kategorii závodů/soutěží po ukončení nouzového stavu 17. 5. 2020.

Případné další dotazy lze směřovat na email: 
slajchrt@agenturasport.cz nebo na tel.: +420 704 857 083. 

Skip to content