Národní sportovní agentura

FAQ - Můj klub

Otázky a odpovědi

Rejstřík sportu

V současné době není možné z kapacitních důvodů a s ohledem na množství dotazů zajistit odpověď na Vaše dotazy obratem. Proto doporučujeme postupovat podle detailního manuálu, který Vás provede základními procesy.

Ve veřejné části Rejstříku sportu (na domovské stránce www.rejstriksportu.cz), kliknete na záložku Seznam sportovních organizací. Výsledky můžete zobrazit pomocí filtrů kdy zadáte IČO organizace, případně název. Podmínkou zobrazení sportovní organizace je ověření ve veřejných rejstřících, zapsaný předmět/účel činnosti v oblasti sportu, a vytvořený a NSA ověřený uživatelský účet.

302 – Jak zjistím, zda má náš klub zapsané sportovce/trenéry a případně kolik? Jsou tito sportovci/trenéři ověřeni v registru obyvatel?

Počet sportovců/trenérů zjistíte ve veřejné části Rejstříku sportu (na domovské stránce www.rejstriksportu.cz), kde kliknete na záložku Sportovci a trenéři. Zadáte IČO organizace, případně název a ve výsledku se zobrazí výsledek s počtem sportovců a trenérů v organizaci. Podmínkou pro zařazení do statistiky je zápis sportovce nebo trenéra ověřenou sportovní organizací a ověření jejich identity Registrem obyvatel. Počty se mění v závislosti na průběžném ověřováním Registrem.

Za duplicitní úhradu je v Programu považováno tzv. dvojí financování, tedy situace, kdy stejný náklad/výdaj je uhrazený dvakrát ze dvou různých veřejných zdrojů a tím v zásadě dojde k obohacení příjemce.

Za duplicitní úhradu stejných náklad/výdajů není považován souběh podpor na stejný náklad/výdaj, kdy z různých veřejných zdrojů jsou hrazeny samostatné části daného nákladu/výdaje tak, aby dotace na stejné způsobilé náklady/výdaje nepřekročila 100%. Například pokud příjemce na úhradu nájemného ve výši 100 tis. Kč použije částku 30 tis. Kč z dotace města, může do vyúčtování dotace poskytnuté z Programu COVID-SPORT zahrnout částku 70 tis. Kč.

Příkladem můžou být i výdaje/náklady na spotřební materiál (např. hygienické a čistící prostředky), kdy můžete náklady/výdaje mimo období rozhodné pro program COVID-SPORT uplatnit v rámci programu MŮJ KLUB 2020 a náklady/výdaje za období březen-květen 2020 uplatnit v rámci programu COVID-SPORT.

 1. Kliknete na tlačítko Přihlásit v pravém horním rohu obrazovky.
 2. Zobrazí se formulář přihlášení. Vyplníte všechny požadované údaje a kliknete na tlačítko Přihlásit.

Přihlašovací jméno: IČO vaší organizace (8 znaků)

Heslo: vámi zvolené heslo

304 – Mám potíže s přihlášením

Zapomenuté heslo

Pokud zapomenete heslo, kliknete na Zapomenuté heslo, otevře se okno, kde vyplníte přihlašovací jméno (IČO organizace), zaškrtnete checkbox Nejsem robot a zmáčknete tlačítko Obnovit heslo.

Do zadané e-mailové schránky Vám dorazí e-mail, díky kterému lze změnu hesla dokončit.

 1. Na internetovém portálu https://www.rejstriksportu.cz/ kliknete na tlačítko Registrovat umístěné v pravé horní části.
 2. Zadáte přihlašovací jméno = IČO a kliknete na tlačítko Pokračovat.
 3. Vyplníte všechny požadované údaje a po zaškrtnutí políčka “Nejsem robot” a ověření, kliknete na tlačítko
 4. Po vyplnění registračních údajů, odkliknete tlačítko OK a počkáte, až Vám přijdou registrační údaje do zadaného e-mailu.
 5. V e-mailu Dokončení registrace do RS NSA potvrdíte kliknutím na tlačítko ZDE dokončení registrace.
 6. Po dokončení registrace odešlete tento e-mail:a) do datové schránky NSA – vnadiz2 b) nebo e-mailem s elektronickým podpisem oprávněné osoby na adresu rejstriksportu@agenturasport.cz c) nebo v listinné podobě s vlastnoručním podpisem oprávněné osoby na adresu:

  Národní sportovní agentura

  Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9.

 7. Dokud nebude tento e-mail doručen Národní sportovní agentuře, která vaši registraci posoudí, budou uživateli dostupné pouze omezené funkce!

 8. Na webových stránkách se po ověření platnosti emailu otevře informační okno, které potvrdíte tlačítkem OK. Poté se zobrazí úvodní stránka, na které se můžete Přihlásit.

306 – Jak ověřím, které sportovce/trenéry z vlastní evidence sportovní organizace v Rejstříku mám/nemám?

 1. Kontrolou záložky Import/Export, kde si stáhnete soubor se zapsanými sportovci/trenéry (tlačítkem Exportsportovců a trenérů) a provedete kontrolu s vlastní evidencí.
 2. Přímou kontrolou stavů v nabídce Sportovci a Trenéři.
 1. Aktualizací údajů:
  • V záložce Import/Export kliknete na tlačítko Import sportovců a trenérů – aktualizace a nahrajete soubor ve formátu .csv, kterým aktualizujete stávající údaje.
  • U již existujících sportovců/trenérů v Rejstříku dojde k aktualizaci údajů podle importního souboru.
  • U nově přidaných sportovců/trenérů z importního souboru dojde k přidání nových sportovců/trenérů v Rejstříku.
  • U sportovců/trenérů kteří jsou v Rejstříku z minulosti a v importované tabulce nejsou nedojde k žádné změně.
  • Soubor pro hromadný zápis sportovců/trenéru naleznete zde, viz obrázek.

 2. Přepsáním údajů:
  • V záložce Import/Export kliknete na tlačítko Import sportovců a trenérů – prvotní naplnění a nahrajete soubor ve formátu .csv, kterým přepíšete stávající údaje.
  • POZOR! U sportovců a trenérů, kteří jsou z minulosti Rejstříkem evidováni, ale nejsou v importním souboru, dojde při použití funkce “prvotní naplnění” k ukončení činnosti (vyplněna hodnota sportovec_do na datum provedení importu) a sportovec/trenér již nebude evidován jako aktivní člen klubu.

   Soubor pro hromadný zápis sportovců/trenéru naleznete zde, viz obrázek.

 3. Individuálním vložením:
  • V záložce Sportovci/Trenéři přidáte jednotlivě nového sportovce/trenéra nebo opravíte údaje o stávajícím sportovci/trenérovi pomocí tlačítek Přidat nebo Opravit.

308 – Můžu upravit údaj všech sportovců/trenérů? Je některý sportovec/trenér zamčený pro editaci?

Stávajícího sportovce a trenéra můžete editovat pod funkcí Opravit. Můžete také opravit poklepáním na ikonu vedle příslušného záznamu v seznamu. Po spuštění funkce Opravit se zobrazí formulář, ve kterém můžete editovat. Formuláře pro opravu a zadávání nového statutárního orgánu jsou totožné, povinné položky jsou označeny hvězdičkami. Nepovinné položky mohou být prázdné.

Po zápisu do Rejstříku a následném potvrzení osoby registrem obyvatel NELZE přepisovat u sportovce jméno, příjmení a rodné číslo (informace o vykonávané sportovní činnosti a kontaktní údaje lze dále upravovat).

Sportovce ani trenéra z Rejstříku nemažete, pouze zadáte datum ukončené činnosti.

Funkce pro smazání je k dispozici pro případ kdy se uživatel dopustí administrativní chyby (například v Rejstříku je osoba 2x, jednou s validním a podruhé nevalidním RČ).

310 – Jak doplním statutární orgán?

Po přihlášení do Rejstříku otevřete záložku “Statutární orgány” a vyberete položku + Přidat. Po vybrání funkce Přidatse otevře formulář k vyplnění. Pro uložení statutárního orgánu je nutné mít vyplněné všechny povinné položky a zápis Uložit.

Po přihlášení do Rejstříku otevřete záložku Sportovní organizace a vyberete položku Opravit. Po stisknutí ikony se otevře okno pro editaci sportovní organizace. V tomto kroku můžete kontakty upravit pod položkou Kontakty organizace. Při přidání vícero kontaktů stisknete ikonu + Přidat.

Po ukončení editace kliknete na tlačítko Uložit a záznam se uloží. Pokud nechcete editovat, kliknete na tlačítko Zpěta vrátíte se na úvodní obrazovku.

Můj klub 2022

Veškeré informace včetně výzvy k podání žádosti o dotace, formuláře žádosti a příloh naleznete na odkazu níže.

Sekce: Formulář žádosti

312 – Kde najdu formulář žádosti a kde mohu podat žádost MŮJ KLUB 2021?

Žádost lze podat pouze prostřednictvím Rejstříku sportu ze stránek www.rejstriksportu.cz. Do rejstříku se nejprve přihlásíte. Po přihlášení zvolíte v hlavním nabídkovém menu možnost Sportovní organizace. Na záložce Sportovní organizace v pravém horním rohu máte možnost podat žádost o dotaci.

Sekce: Formulář žádosti

313 – Bude se žádost posílat i v listinné podobě?

Ano, po elektronickém podání je nutné vždy vygenerovat žádost PDF a doručit NSA do lhůty, podle čl. 5.3. Výzvy, jedním ze způsobů uvedených v bodě 11.7. odst. 2 až 4 Výzvy.

Sekce: Formulář žádosti

314 – Pro prokázání naplnění podmínek uvedených v bodě 11.3 a 11.4. (bezúhonnost, bezdlužnost apod.) Výzvy musím připravit nějaká potvrzení nebo budou v žádosti nějaké vzory?

Pro prokázání naplnění podmínek uvedených v bodě 10.1. písm. j) potvrzení, že žadatel je bezdlužnou osobou podle čl. 6.1. bod 9.?

Potvrzení, že žadatel je bezdlužnou osobou podle bodu 6.1. odst. 9., a to konkrétně

 • potvrzení příslušného finančního úřadu,
 • potvrzení Celní správy České republiky,
 • potvrzení o nedoplatcích na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění od všech zdravotních pojišťoven poskytujících veřejné zdravotní pojištění (celkem 7 potvrzení) a
 • potvrzení o nedoplatcích na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

Sekce: Formulář žádosti

315 – Jak staré by mělo být potvrzení o bezdlužnosti?

Potvrzení nesmí být starší tří měsíců přede dnem podání žádosti.

Sekce: Formulář žádosti

316 – Mám dokládat všech sedm potvrzení o nedoplatcích na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění od všech zdravotních pojišťoven poskytujících veřejné zdravotní pojištění (celkem 7 potvrzení) ?

Dle ustanovení bodu 10.1. písm. j) Výzvy NSA upřednostňuje doložení potvrzení od všech veřejných zdravotních pojišťoven.

Tuto podmínku lze nahradit čestným prohlášením, které bude přílohou Výzvy.

Sekce: Formulář žádosti

317 – Je Provoz a údržba součástí Výzvy Můj klub 2022?

Ve Výzvě MŮJ KLUB 2022 je vymezeno zaměření a účel viz. bod 3. , který odkazuje na sportovní činnost, i provoz a údržbu:

 

3.1. Výzva je zaměřená na podporu oprávněného žadatele zejména v oblasti:
a) sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let,
b) zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele (SK/TJ dle bodu 2.3. a 2.4.)
v souladu s platnými a registrovanými stanovami,
c) činnosti zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce (kde druhou smluvní stranou je státní subjekt (např. Úřad prozastupování státu ve věcech majetkových), územní samosprávný celek (ÚSC) a subjekty s jejichmajetkovou účastí nebo jiný spolek, působící v oblasti sportu)4, užívání, pachtu do výše max. 50 % dotace.

Můj klub – Náklady na údržbu a provoz sportovních zařízení

Veškeré informace včetně výzvy k podání žádosti o dotace, formuláře žádosti a příloh naleznete na odkazu níže.

318 – Bude nezpůsobilý náklad na provoz a údržbu sportovních zařízení uvedený v bodě 9.2 písm. b) Výzvy řešen samostatnou výzvou na rok 2021? V předešlých letech byl tento náklad součástí dotace “Můj klub” a jedná se o dost podstatný výdaj ve sportovní činnosti klubu.

Vyřazení nákladů souvisejících s provozem a údržbou sportovišť z uznatelných nákladů, které je možné v dotaci Výzvy Můj klub 2021 uplatnit, je opravdu novinkou. Národní sportovní agentura vypíše samostatnou výzvu zaměřenou přímo na provoz a údržbu sportovních zařízení. Byli bychom rádi, aby sportovní kluby, které mají ve vlastnictví/správě sportoviště, získaly finance na jeho provoz a údržbu z jiného dotačního zdroje a mohli z prostředků Výzvy Můj klub 2021 investovat do vlastní činnosti klubu podstatně vyšší částku než doposud. Naopak i sportovní organizace, které provozují sportovní zařízení a nemají členskou základu dětí a mládeže si díky nové výzvě budou moci na finanční podporu také sáhnout. Samostatná výzva na provoz a údržbu sportovních zařízení bude vypsána, pokud nám to rozpočet pro rok 2021 umožní. V opačném případě jsme připraveni dodatkem k výzvě vrátit možnost financovat provoz a údržbu sportovišť do vyhlášené Výzvy Můj klub 2021 tak, jak tomu bylo minulý rok.

Můj klub – Formulář žádosti

Veškeré informace včetně výzvy k podání žádosti o dotace, formuláře žádosti a příloh naleznete na odkazu níže.

319 – Kde najdu formulář žádosti a kde mohu podat žádost MŮJ KLUB 2021?

Žádost lze podat pouze prostřednictvím Rejstříku sportu ze stránek www.rejstriksportu.cz. Do rejstříku se nejprve přihlásíte. Po přihlášení zvolíte v hlavním nabídkovém menu možnost Sportovní organizace. Na záložce Sportovní organizace v pravém horním rohu máte možnost podat žádost o dotaci.

320 – Bude se žádost posílat i v listinné podobě?

Ne, žádost o dotaci se bude podávat pouze elektronickou formou přímo z formuláře v novém prostředí Rejstříku sportu. Náležitosti žádosti včetně povinných příloh specifikuje bod 13. zveřejněné Výzvy. Po vyplnění a odeslání žádosti Vám přijde potvrzovací email, že žádost byla zaregistrována. Ke ztotožnění žadatele dojde při podpisu podmínek poskytnutí dotace, které Vám zašleme v případě doporučení žádosti k financování. Tyto podmínky je poté nezbytné zaslat zpět na NSA s ověřeným podpisem oprávněné osoby.  Konkrétní způsob podání žádosti je definován v bodě 14. Výzvy.

321 – Pro prokázání naplnění podmínek uvedených v bodě 11.3 a 11.4. (bezúhonnost, bezdlužnost apod.) Výzvy musím připravit nějaká potvrzení nebo budou v žádosti nějaké vzory?

Konkrétní závazná znění čestných prohlášení jsou nedílnou součástí formuláře elektronické žádosti o dotaci. Žadatel prokáže splnění podmínek uvedených v bodech 11.3. a 11.4. Výzvy jejich „zaškrtnutím“ přímo v žádosti.

Nicméně doporučujeme žadatelům být na straně jistoty a veškeré údaje uvedené v čestných prohlášeních si před samotným podáním žádosti ověřit (např. nedoplatky na sociálním) tak, aby žadatel nabyl jistoty splnění podmínek a byl schopen pro účely následné kontroly tvrzené skutečnosti doložit.

Můj klub – Členění kategorií pro určení výše dotace

Veškeré informace včetně výzvy k podání žádosti o dotace, formuláře žádosti a příloh naleznete na odkazu níže.

322 – Jaký je rozdíl mezi kategorií 4 a 6, když výše příspěvku je stejná 2500Kč?

V bodě 10.7. Výzvy došlo u kategorie 4 (písmeno „D“) k administrativnímu pochybení, které bude napraveno v současné době připravovaným dodatkem k Výzvě. Pro kategorii 4 má být správně uvedena částka příspěvku ve výši 2000,- Kč.

323 – Proč není spojena kategorie 3 a 4?

U nejmenších dětí prvního stupně ZŠ byla zrušena podmínka účasti v soutěžích k získání vyššího příspěvku a tento bude poskytnut pouze na základě vyšší četnosti sportování, neboť nechceme podporovat příliš brzkou specializaci, nýbrž všestranný rozvoj pohybových dovedností. Naopak u dětí starších 11let už je účast na výkonnostních soutěžích na místě a zároveň se jedná o nejvíc rizikovou skupinu pro udržení u sportu, proto je částka příspěvku u těchto dědí motivačně vyšší.

324 – Je možné ve specifických případech nebrat ohled na počet soutěží a nahradit tuto podmínku např. členstvím v národním sportovním svazu?

Otázka, zda zohlednit počet oficiálních soutěží, byla na straně Národní sportovní agentury v úvahách vždy pouze ve vztahu k dětem/sportovcům na 1. stupni ZŠ, což se nakonec ve Výzvě promítlo a u nejmenších dětí prvního stupně ZŠ byla podmínka účasti v soutěžích k získání vyššího příspěvku zrušena. Do vzorce pro výpočet se zohledňuje pouze vyšší četnost sportování, neboť nechceme podporovat příliš brzkou specializaci, nýbrž všestranný rozvoj pohybových dovedností. Naopak u dětí starších 11let už je účast na výkonnostních soutěžích na místě a zároveň se jedná o nejvíc rizikovou skupinu pro udržení u sportu, proto je částka příspěvku u těchto dědí motivačně vyšší. Zde, zejména z důvodu paralyzovaného sportovního prostředí v podstatě v celém roce 2020 pandemií Covid-19,  došlo k prodloužení rozhodného období na posledních 24 (nikoliv 12) měsíců předcházejících podání žádosti. Zároveň jsme se rozhodli navázat na již zavedenou podmínku a tou je žadatelem stanovená minimální výše příspěvku hrazeného evidovanými sportovci 100,- Kč na osobu a rok (období bude ještě předmětem výkladu).

Můj klub – Podpoření členové SK/TJ

Veškeré informace včetně výzvy k podání žádosti o dotace, formuláře žádosti a příloh naleznete na odkazu níže.

325 – Je možné žádat o dotaci i přesto, že jsme pouze trénovali a nemáme splněné oficiální soutěže?

Ano, v rámci žádosti Výzvy Můj Klub 2021 můžete žádat o podporu na sportující děti a mládež od 3 do 23 let bez ohledu na to, kolika soutěží se účastnily. Navíc pro potřeby Výzvy je prodloužena doba pro splnění podmínky 6 oficiálních soutěží na 24 měsíců předcházejících podání žádosti (z důvodu dopadů pandemie Covid-19).

326 – Jeden náš člen (ročník 2011) se zúčastnil v období vykazovaném dle požadavku NSA šesti ofic.závodů. Do jaké kategorie jej máme zařadit? Z přehledu Kategorií z Výzvy to nelze jednoznačně určit. Do kategorie 3 správně nepatří, neboť soutěží.

Jelikož jde o ročník 2011, nejsou u takového sportovce soutěže pro určení výsledku rozhodné. Národní sportovní agentura nechce u dětí prvního stupně ZŠ podporovat příliš brzkou specializaci a zaměření na soutěže (i když soutěžení samozřejmě nikomu nezakazuje), nýbrž chce podporovat zejména všestranný pohybový rozvoj a získání základních návyků a lásky ke sportu. V tomto případě je tedy pro určení správné kategorie rozhodný pouze počet tréninkových jednotek daného sportovce týdně.

327 – Dobrý den, na Českém atletickém svazu v databázi máme registrované atlety a evidované atlety ( děti do 10 let) Pro účely dotace Můj klub budou započítané obě kategorie, nebo musíme registrovat i malé děti?

Pro účely posouzení, zda zařadit sportovce do žádosti je rozhodné, zda sportovec naplňuje definici Výzvy, bez ohledu na názvosloví používané v daném sportovním klubu/odvětví. V bodě 1.4. Výzvy se jasně uvádí, že sportovcem je dle § 2 odst. 3 zákona o podpoře sportu každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována. Rozhodná je tedy skutečnost, že daný sportovec skutečně vykonává u žadatele sportovní činnost, a to nikoliv jednorázově či nahodile. Zároveň platí podmínka příspěvku hrazeného evidovanými sportovci uvedeného v bodě 7.2 písm. d) Výzvy.

Z výše uvedeného je patrné, že evidence či registrace sportovců u „střešní“ sportovní organizace, jakou je Český atletický svaz, není pro zahrnutí takového sportovce do žádosti Můj klub 2021 vůbec relevantní, podstatné je, zda je sportovec evidován žadatelem a zda skutečně vykonává sportovní činnost a současně zda hradí příspěvek alespoň ve stanovené výši.

Skip to content