Národní sportovní agentura

Výzva Investice nad 1O mil. Kč

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

7.12. 2020

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

21. 12. 2020 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

600 mil.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

28. 5. 2021 do 17:00 hod.

Průběžná, nesoutěžní

Národní sportovní agentura ruší výzvu Investice nad 10 mil. Kč

Národní sportovní agentura (dále jen „správce programu“) zveřejnila dne 7. 12. 2020 v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, č.j.: NSA- 0007/2020/D/1 (dále jen „program“), Výzvu 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč (dále jen „Výzva“) s termínem ukončení příjmu žádostí do 30. 6. 2022 do 17 hod.

Ke dni 23.4.2021 bylo podáno 137 žádostí s celkovou požadovanou dotací v objemu 4 299 316 258 Kč. Je zřejmé, že každé následné podání žádosti o dotaci žadatelem a její schválení či podpoření vzhledem k alokovaným prostředkům je téměř vyloučena. Výzva předčasné ukončení termínu příjmu žádosti umožňuje bodem 7.2. Výzvy s tím, že termín předčasného ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace bude NSA zveřejněn min. 30 dní předem. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je předložen návrh na předčasné ukončení příjmu žádostí, s tím, že pokud dojde k dohodě a schválení Ministerstvem financí ČR o navýšení alokace prostředků v rámci programu, bude vyhlášena výzva nová, s tím, že snahou NSA bude umožnit bonifikaci žadatelům, kteří nyní skončili v zásobníku žádosti o dotaci.

Bod 7.2. Správce programu si vyhrazuje právo do uplynutí termínu konce příjmu žádostí příjem žádostí prodloužit nebo jej předčasně ukončit. Nový termín předčasného ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace bude správcem programu zveřejněn min. 30 dní předem. Správce programu si dále vyhrazuje právo vyhlásit novou výzvu na zbývající období platnosti programu, případně již nevyhlásit výzvu žádnou.

Výzva se ukončí uběhnutím 30denní lhůty, tj. 28.5.2021.

Národní sportovní agentura  zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, č.j.: NSA- 0007/2020/D/1, tuto Výzvu 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč.

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury vČeské republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, vyjma těch, která jsou ze zaměření Výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené Výzvou. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Doplňující informace pro žadatele k investičním výzvám

Čestná prohlášení, která nejsou součástí formuláře žádosti, jako je např. podpora obce nebo sportovního svazu s realizací akce nebo využití sportoviště, budou doložena volnou formou, tj. není stanoven předepsaný vzor. Tato prohlášení se přiloží v žádosti v části Přílohy – ostatní přílohy jako jeden zip soubor.

Čestné prohlášení k veřejné podpoře doporučujeme využít ve znění UOHS, které zde zveřejňujeme.

 

Zveřejněný Investiční záměr má pouze doporučenou osnovu, která není závazná.

 

Pokud velikost všech Příloh překročí systémem stanovenou kapacitu 10 MB, přiloží žadatel do přílohy pouze informaci o tom, že příloha bude z důvodu velikosti zaslána na datovém nosiči spolu s podepsanou žádostí, pokud tato žádost bude doručena poštou. V případě doručení žádosti datovou schránkou, budou přílohy zaslány touto cestou.

 

Odkaz na Jednotných dotační portál Ministerstva financí pro podávání investičních žádostí je následující: https://isprofin.mfcr.cz/rispf .

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, vyjma těch, která jsou ze zaměření Výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené Výzvou. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Případné dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo na tel: +420 704 857 111 (čas vyhrazený pro telefonické konzultace PO – ČT: 09 – 12).

Skip to content